تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (34), شماره (3), سال (2002-2) , صفحات (709-815)

عنوان : ( بررسی کارآیی تدریس واژگان به دوروش «مجموعه مرتبط معنایی» و «مجموعه غیر مرتبط معنایی» )

نویسندگان: محمدرضا هاشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به دلیل اهمیت آموزش واژگان در فراگیری زبان خارجی، روش آموزش نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر اساس مطالعات روان‌شناسی شناختی، زبان شناسی و تحولات نوین در آموزش واژگان، دو روش آموزش واژگان یعنی روش «مجموعه مرتبط معنایی» و روش «مجموعه غیر مرتبط معنایی» و تأثیر نسبی و جداگانه آن‌ها در فراگیری واژگان و تأثیر هر روش بر یادگیری زبان آموزان در دوسطح زبان آموزی مورد وطالعه قرا گرفته است

کلمات کلیدی

, آموزش واژگان, روانشناسی شناختی, واژه‌های مرتبط معنایی , واژه ةای غیر مرتبط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010967,
author = {هاشمی, محمدرضا},
title = {بررسی کارآیی تدریس واژگان به دوروش «مجموعه مرتبط معنایی» و «مجموعه غیر مرتبط معنایی»},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {2002},
volume = {34},
number = {3},
month = {February},
issn = {1735-1596},
pages = {709--815},
numpages = {106},
keywords = {آموزش واژگان-روانشناسی شناختی-واژه‌های مرتبط معنایی - واژه ةای غیر مرتبط معنایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی کارآیی تدریس واژگان به دوروش «مجموعه مرتبط معنایی» و «مجموعه غیر مرتبط معنایی»
%A هاشمی, محمدرضا
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 2002

[Download]