Amirkabir-امیرکبیر, دوره (41), شماره (2), سال (2010-3) , صفحات (43-51)

عنوان : ( تحلیل حرارتی و مکانیکی جوش و راههای کاهش تنشهای پسماند )

نویسندگان: فرزاد شهابیان مقدم , مسلم مصباح ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در بعضی از موارد مقادیر بسیار بالایی دارند و علاوه بر کاهش مقاومت قطعات جوش داده شده، می توانند باعث ایجاد ترک در جوش شوند. برای محاسبة این تنش ها لازم است که ابتدا یک تحلیل حرارتی برای بدست آوردن گرادیان حرارتی و سپس یک تحلیل مکانیکی از وضعیت حرارتی موجود به عنوان بارگذاری انجام شود. در این مقاله با استفاده از نرم افزار اجزای محدود ANSYS و انجام تحلیل حرارتی و مکانیکی جوش، تاثیر بعضی از پارامترها در جوشکاری مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه محاسبات انجام شده نشان می دهد که کم کردن سرعت جوشکاری در کاهش تنش های پسماند تاثیر چندانی ندارد، اما پیش گرمایش می تواند باعث کاهش تنش ها به میزان بیش از 20 درصد گردد. رعایت ترتیب مناسب در اجزای لایه های جوشکاری نیز می تواند تا 25 درصد مقادیر تنش ها را کاهش دهد

کلمات کلیدی

, تنش های پسماند جوشکاری, تغییر شکل های پسماند جوشکاری, تحلیل حرارتی جوش, تحلیل مکانیکی جوش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010973,
author = {شهابیان مقدم, فرزاد and مسلم مصباح},
title = {تحلیل حرارتی و مکانیکی جوش و راههای کاهش تنشهای پسماند},
journal = {Amirkabir-امیرکبیر},
year = {2010},
volume = {41},
number = {2},
month = {March},
issn = {1015-0951},
pages = {43--51},
numpages = {8},
keywords = {تنش های پسماند جوشکاری، تغییر شکل های پسماند جوشکاری، تحلیل حرارتی جوش، تحلیل مکانیکی جوش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل حرارتی و مکانیکی جوش و راههای کاهش تنشهای پسماند
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%A مسلم مصباح
%J Amirkabir-امیرکبیر
%@ 1015-0951
%D 2010

[Download]