بین المللی علوم مهندسی, دوره (19), شماره (8), سال (2009-3) , صفحات (89-96)

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر مقاومت کمانشی صفحات چند لایه مرکب FRP با و بدون سوراخ )

نویسندگان: فرزاد شهابیان مقدم , امیر مجری سازان طوسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سالهای اخیر استفاده از مواد مرکب در سازه ها به علت سبکی، مقاومت بالا و عملکرد مناسب در برابر خوردگی رایج گردیده است. در این مقاله رفتار کمانشی صفحات چند لایه FRP به عنوان یک جزء مهم تشکیل دهنده سازه های مرکب مورد بررسی قرار گرفته است. برای این کار، صفحات فوق به صورت صفحات اورتوتروپیک چند لایه متقارن و غیر متقارن با شرایط مرزی ساده و یا گیردار مدل شده است. سپس با استفاده از نرم افزار اجزای محدود ANSYS به بررسی عوامل موثر از جمله نسبت اضلاع، شرایط مرزی و جهت گیری مختلف الیاف بر مقاومت کمانشی این صفحات پرداخته شده و با توجه به اهمیت نحوه قرارگیری لایه ها مقدار بهینه جهت آنها نسبت به یکدیگر مشخص گردیده است. بررسی نتایج نشان می دهد که صفحات چند لایه با شرایط مرزی ساده وگیردار در نسبت ضلع 5/0، دارای بیشترین مقاومت در برابر کمانش بوده و با افزایش نسبت اضلاع، زاویه بهینه مربوط به جهت گیری الیاف به سمت 45 درجه میل می کند. در این مقاله، همچنین اثر سوراخ برروی مقاومت کمانشی صفحات چند لایه مورد بررسی قرار گرفته است. برای این کار نتایج تحلیل صفحات با و بدون سوراخ برای نسبت های مختلف قطر سوراخ به عرض صفحه با یکدیگر مقایسه شده و مقدار کاهش مقاومت در هر مورد تعیین گردیده است. از جمله می توان به کاهش 52 درصدی مقاومت صفحات چند لایه با شرایط مرزی گیردار و با زاویه الیاف 80 درجه در اثر وجود سوراخی با قطری برابر با 20 درصد عرض صفحه، اشاره کرد.

کلمات کلیدی

, کمانش صفحات, صفحات مرکب FRP, صفحات چند لایه, صفحات سوراخدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010974,
author = {شهابیان مقدم, فرزاد and مجری سازان طوسی, امیر},
title = {بررسی عوامل موثر بر مقاومت کمانشی صفحات چند لایه مرکب FRP با و بدون سوراخ},
journal = {بین المللی علوم مهندسی},
year = {2009},
volume = {19},
number = {8},
month = {March},
issn = {1018-7375},
pages = {89--96},
numpages = {7},
keywords = {کمانش صفحات، صفحات مرکب FRP، صفحات چند لایه، صفحات سوراخدار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل موثر بر مقاومت کمانشی صفحات چند لایه مرکب FRP با و بدون سوراخ
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%A مجری سازان طوسی, امیر
%J بین المللی علوم مهندسی
%@ 1018-7375
%D 2009

[Download]