دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (21), شماره (1), سال (2009-9) , صفحات (77-90)

عنوان : ( تقویت تیرورقها در برابر بارهای موضعی )

نویسندگان: فرزاد شهابیان مقدم , مهدی شاهسوندی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در قسمتهای مختلف تیرورقها، ممکن است بارهای بزرگی وجود داشته باشند که عدم لحاظ اثرات موضعی آنها در طراحی، می‌تواند منجر به خرابی تیر ورق گردد. این گونه بارها را که در یک محدودة کوچک بر تیر اثر می‌کنند، بارهای موضعی (patch loading) می‌نامند. بارهای موضعی یکی از چندین نوع بارگذاری بوده که می‌تواند باعث بروز ناپایداری در جان تیرورق شود. هر چند با پیش‌بینی یک جفت سخت‌کننده فشاری عرضی (قائم) در محل اعمال این گونه بارها، می‌توان از بروز این ناپایداری جلوگیری کرد، ولی در بعضی سازه‌ها نظیر پل، نمی‌توان در تمام طول تیر، سخت‌کننده تعبیه کرد. یکی از راههای تقویت این گونه تیرورقها، استفاده از سخت‌کننده‌های طولی (افقی) است. در این مقاله، روشهای تعیین مقاومت نهایی تیرورقها تحت اثر بارهای موضعی، بررسی و مدلی جهت تحلیل اجزای محدود آنها به کمک نرم‌افزار ANSYS ارایه شده، که با نتایج آزمایشهای موجود سازگاری مناسبی دارد. در پژوهش حاضر، تیر ورقهای تقویت‌شده با سخت‌کننده‌های طولی نیز مدل سازی و تحلیل گردیده است. در ادامه، با استفاده از نتایج حاصل از تحلیل، روابطی برای تعیین مقاومت نهایی این نوع تیرورقها پیشنهاد گردیده که با نتایج آزمایشهای در دسترس، تطابق خوبی دارد. همچنین موقعیت بهینة سخت‌کننده طولی برای بیشترین افزایش در مقاومت نهایی تیر ورق تعیین و رابطه‌ای نیز برای آن ارایه شده که در مقایسه با نتایج تحلیل از دقت قابل قبولی برخوردار است.

کلمات کلیدی

, تیرورقها, بارهای موضعی, سخت‌کننده‌های طولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1010975,
author = {شهابیان مقدم, فرزاد and مهدی شاهسوندی},
title = {تقویت تیرورقها در برابر بارهای موضعی},
journal = {دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2009},
volume = {21},
number = {1},
month = {September},
issn = {1028-3080},
pages = {77--90},
numpages = {13},
keywords = {تیرورقها، بارهای موضعی، سخت‌کننده‌های طولی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تقویت تیرورقها در برابر بارهای موضعی
%A شهابیان مقدم, فرزاد
%A مهدی شاهسوندی
%J دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1028-3080
%D 2009

[Download]