اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست , 2007-02-21

عنوان : ( کاربرد نانوتکنولوژی در بررسی خصوصیات ریزساختاری دیواره باکتریهای پروبیوتیک تحت تنش )

نویسندگان: فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , هاشم پورآذرنگ , محمدحسین توسلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بکارگیری امواج فراصوت بعنوان یک تکنولوژی جدید غیر حرارتی برای نگهداری مواد غذایی در برابر انواع میکروارگانیسم های مولد فساد و بیماری زا مطرح می باشد، زیرا کاویتاسیون و تنش برشی ناشی از فشار امواج فراصوت قادر به تخریب غشاء های سلولی میکروارگانیسم ها می باشد. در این تحقیق ویژگی های ظاهری و خصوصیات ریزساختاری انواع باکتریهای پروبیوتیک پس از تیمار با شوک فراصوت در فرکانس ثابت 20 کیلوهرتز و زمانهای 5، 10، 15، 20، 25 و 30 دقیقه به کمک فن آوری نانو، میکروسکوپ نوری مجهز به دوربین و میکروسکوپ الکترونی به دو روش SEM و TEM مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد زمان بکارگیری تنش فراصوت اثر معنی داری بر حجم و اندازه کلنی ها دارد، و قادر است صدماتی به پوشش سلولی باکتری های پروبیوتیک به شکل, ایجاد میکرو ترک، میکرو حفره و یا پاره گی کامل ایجاد نماید، بنابراین می توان نتیجه گرفت که بکارگیری شوک فراصوت در زمان های مختلف به عنوان یک روش موثر و کاربردی (05/0 > P) جهت تغییر مدل ساختار و ایجاد تغییراتی در میزان نفوذپذیری باکتری های پروبیوتیک به منظور امکان استفاده بیشتر این باکتری ها در فرآوری محصولات لبنی مطرح گردد

کلمات کلیدی

, : روش SEM و TEM در میکروسکوپ الکترونی, باکتریهای پروبیوتیک, شوک فراصوت.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010976,
author = {طباطبائی یزدی, فریده and مرتضوی, سید علی and پورآذرنگ, هاشم and توسلی, محمدحسین},
title = {کاربرد نانوتکنولوژی در بررسی خصوصیات ریزساختاری دیواره باکتریهای پروبیوتیک تحت تنش},
booktitle = {اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست},
year = {2007},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {: روش SEM و TEM در میکروسکوپ الکترونی، باکتریهای پروبیوتیک، شوک فراصوت.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد نانوتکنولوژی در بررسی خصوصیات ریزساختاری دیواره باکتریهای پروبیوتیک تحت تنش
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A مرتضوی, سید علی
%A پورآذرنگ, هاشم
%A توسلی, محمدحسین
%J اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست
%D 2007

[Download]