کتابخانه های آموزشگاهی، پویا سازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی-یادگیری , 2009-04-22

عنوان : ( نوسازی شبکه ارتباطات آموزشگاهی به کمک کتابخانه: راهی به سوی بهبود کیفیت یادگیری )

نویسندگان: محمدرضا آهنچیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارتباطات در آموزش، نقش راهبردی دارد. در چارچوب ارتباطات مطلوب، عناصر انسانی مدرسه فرایندهای یادگیری- یاددهی را فعال می سازند. به طور معمول سخن گفتن، نوشتن و رسانه های ارتباطی الکترونیکی بین عناصر مدرسه رابطه برقرار می کند. هر چه شبکه ارتباطی بیشتر پیچیده و چند وجهی باشد و چگونگی آن با انتظارات یادگیری فراگیران تناسب بیشتری داشته باشد، فرصت بهتری برای بهبود کیفیت یادگیری در اختیار معلم-دانش آموز قرار خواهد داشت. در این مقاله کتابخانه امکانی فرض می شود که بالقوه ظرفیت شکل دهی و گسترش شبکه های ارتباطی پیچیده تر و چند وجهی عناصر مدرسه را دارد. این شبکه ها در سطحی فراتر از روابط درون کلاسی بین دانش آموزان با یکدیگر و با معلم عمل می کنند. روابط فرا کلاسی، کمتر نظم می پذیرند، ابهام بیشتری در نقش های طرفین رابطه دارند، کنترل و پیش بینی آنها دشوار است، و نظم جدیدی برای نظام روابط دانشگاهی ارایه می دهند. این موضوع به بحث گذاشته می شود که کتابخانه می تواند این تغییرات را با ارایه تعاریف تازه ای از نقش های سازمانی و انتظارات نقش هر یک از عناصر مدرسه، رهبری کند و ضمنا به کمک منابع کتابخانه ای و چند رسانه ها، نوع متنوع و پیچیده تری از روابط را ارایه دهد. این مقاله، با ارایه تصویری از وضعیت شبکه ارتباطات عناصر مدرسه به کمک کتابخانه و تاثیری که این شبکه بر فرایند های یادگیری-یاددهی می گذارد، پایان می یابد.

کلمات کلیدی

, کتابخانه, مدرسه, شبکه ارتباطات, فرایند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1010978,
author = {آهنچیان, محمدرضا},
title = {نوسازی شبکه ارتباطات آموزشگاهی به کمک کتابخانه: راهی به سوی بهبود کیفیت یادگیری},
booktitle = {کتابخانه های آموزشگاهی، پویا سازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی-یادگیری},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کتابخانه، مدرسه، شبکه ارتباطات، فرایند یادگیری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نوسازی شبکه ارتباطات آموزشگاهی به کمک کتابخانه: راهی به سوی بهبود کیفیت یادگیری
%A آهنچیان, محمدرضا
%J کتابخانه های آموزشگاهی، پویا سازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی-یادگیری
%D 2009

[Download]