علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (8), شماره (30), سال (2011-9) , صفحات (61-72)

عنوان : ( ارزیابی همبستگی بین کیفیت و میزان RNA ویروسی استخراج شده از شیرخام با میزان ماده خشک شیرخام به منظور شناسایی ملکولی ویروسهای روده ای براساس مدل سطح پاسخ )

نویسندگان: مسعود یاورمنش , سید علی مرتضوی , محمدباقر حبیبی نجفی , Morteza Abbaszadegan ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه حضور ویروسهای روده ای به عنوان عامل ایجاد بیماری درآب و بعضی از مواد غذایی به اثبات رسیده است . شیرخام جزء آن دسته از مواد غذایی است که می تواند به صورت بالقوه ناقل ویروسهای روده ای باشد . فقدان هر گونه روش مشخص به منظوربازیافت و استخراج این ویروسها از شیرخام سبب شده است تا در این پژوهش در قدم اول تاثیر میزان ماده خشک شیرخام روی کیفیت و میزان RNA ویروسی استخراج شده مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور براساس روشهای متداول جداسازی اجزاء و ترکیبات شیر ، به طور وارونه نسبت به ساخت چهار محلول مدل شیر خام برمبنای اجزاء و نسبتهای طبیعی شیر خام اقدام و محلولهای مدل حاصل توسط کلی فاژ MS2 به عنوان بهترین ویروس مدل برای ویروس های روده ای، در غلظتهای 104 3/1 ، 102 3/1، 3/1، 2-10 3/1، 4- 10 3/1پلاک در هر میلی لیتر تلقیح شد. با استفاده از روش پایه فنل- تیوسیانات گوانیدین – کلروفورم نسبت به جداسازی و استخراج RNA ویروسی از محلولهای مدل شیر خام اقدام و کیفیت و میزان RNA استخراج شده تحت 12 تکرار توسط دستگاه اسپکتروفتومتر نانو دراپ اندازه گیری شد. نتایج حاکی از آن بود که از محلول مدل شیرخام کامل ( حاوی چربی) در غلظتهای ویروسی برابر، بیشترین میزان RNA ویروسی استخراج شده است ، در حالیکه بین اجزاء محلولهای مدل ، کازئین و پروتئین های آب پنیر بیشترین بازدارندگی را در استخراج RNA ویروسی دارند. همچنین بالاترین کیفیت RNA استخراج شده به منظور شناسایی ملکولی ویروس های روده ای مربوط به محلول مدل شیر خام کامل ( حاوی چربی ) می باشد . نتایج همچنین نشان دادند که براساس مدلهای سطح پاسخ ( پلی نومیال )، همبستگی بالایی بین میزان استخراج RNA ویروس با میزان ماده خشک محلولهای مدل شیرخام و غلظت تلقیح ویروس (96/0(R= و همچنین بین کیفیت RNA استخراج شده با میزان ماده خشک محلولهای مدل شیرخام و غلظت تلقیح ویروس( 92/0 (R= وجود دارد.

کلمات کلیدی

, کلید واژگان : همبستگی , میزان RNA ویروس, کیفیت RNA استخراج شده , ماده خشک شیر, ویروسهای روده ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011015,
author = {یاورمنش, مسعود and مرتضوی, سید علی and حبیبی نجفی, محمدباقر and Morteza Abbaszadegan},
title = {ارزیابی همبستگی بین کیفیت و میزان RNA ویروسی استخراج شده از شیرخام با میزان ماده خشک شیرخام به منظور شناسایی ملکولی ویروسهای روده ای براساس مدل سطح پاسخ},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2011},
volume = {8},
number = {30},
month = {September},
issn = {2008-8787},
pages = {61--72},
numpages = {11},
keywords = {کلید واژگان : همبستگی ، میزان RNA ویروس، کیفیت RNA استخراج شده ، ماده خشک شیر، ویروسهای روده ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی همبستگی بین کیفیت و میزان RNA ویروسی استخراج شده از شیرخام با میزان ماده خشک شیرخام به منظور شناسایی ملکولی ویروسهای روده ای براساس مدل سطح پاسخ
%A یاورمنش, مسعود
%A مرتضوی, سید علی
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A Morteza Abbaszadegan
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2011

[Download]