ابن خلدون و دنیای معاصر , 2009-07-01

عنوان : ( ابن خلدون و کاربست روش جامعه شناسی تاریخی در تحلیل تحولات سیاسی )

نویسندگان: سیدحسین اطهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سال2007-2006 ششصد مین سالگرد در گذشت ابن خلدون است(1406-1332).او اولین متفکّردنیای اسلام است که به روشی علمی به تحلیل پدیده انحطاط وفرو پاشی مدنیت و نظامهای سیاسی و اجتماعی در جهان اسلام پرداخته است. کاربست دانش جامعه شناسی (علم الاجتماع) برای فهم تاریخ ونیز استفاده از تاریخ برای عمومی کردن نظریات جامعه شناسی ازکارهای مهم ابن خلدون است. بطوریکه عده ای اورا پدر جامعه شناسی و نیز عده ای دیگر پدر سیاست مقایسه ای دانسته اند .امّا بطور قطع اونخستین اندیشمندی بود که در مقدمه به فلسفه تاریخ پرداخت. اهمیت ابن خلدون زمانی آشکارمی شود که توجه کنیم وی بدون اینکه وارث یک عقبه عظیم اندیشه جامعه شناختی باشد به مباحث اجتماعی می پردازدوبه تصریح خود علم الاجتماع رابنیاد گذاری می کند. جامعه شناسی و تاریخ از لحاظ رشته علمی و آکادمیک به صورت جداگانه توسعه یافته اند اما به نظر می رسد که موضوعات این دو رشته در بعضی نقاط تلاقی پیدا می کنند. این تلاقی در دهه های اخیر موجب پیدایی متدولوژی جامعه شناسی تاریخی گردیده که در پژوهش های علمی کاربرد وسیعی پیدا کرده است.از مهمترین اندیشمندانی که در سنت جامعه شناسی تاریخی کارکرده اندکارل مارکس و ماکس وبر هستندکه در کارهای خود از تاریخ مدد می گیرند. از اندیشمندان متاخرتر برینگتون مور و تدا اسکاچپل در تحلیل انقلابات و تحولات از این روش استفاده کرده اند. دریچه های نوینی که در حوزه علوم انسانی به مرور زمان گشوده می شود نظریات گذشتگان را دچارچالش ساخته وجامعه رانیازمند بازتولیدنظریات اندیشمندان سلف برای کشف امکانات جدیدی از انسان و جامعه می کندو آرا ابن خلدون نیز ازاین قاعده خارج نیست .دراین مقاله سعی شده است به بررسی نقش ابن خلدون در پدیداری و کاربست روش شناسی نوین در تحلیل تحولات سیاسی و اجتماعی(بویژه پدیده انقلاب) پرداخته شود و رابطه تاریخ و جامعه شناسی در نظریات ابن خلدون و نیزرابطه انسانشناسی و تحولات سیاسی بیان شود.همچنین رابطه تئوری ابن خلدون و سایر نظریات قرن بیستمی در باب انقلابات و تاثیر گذاری وی را بر اندیشمندان دوران معاصر مورد مطالعه قرار می دهیم.به عبارتی این موضوع که آیا تئوری انقلاب وی در تقسیم بندی رایج انقلابات شرقی و غربی قابل احصا می باشد یا نه بررسی خواهد شد.این مقاله بربنیان »مقدمه«و»العبر«و برای درون کاوی دلایل صعود و سقوط رژیم های سیاسی و عوامل اصلی پدیده انقلاب نگاشته شده است.

کلمات کلیدی

, ابن خلدون استیل پدیده انحطاط وفرو پاشی , جامعه شناسی, فلسفه تاریخ , جامعه شناسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011034,
author = {اطهری, سیدحسین},
title = {ابن خلدون و کاربست روش جامعه شناسی تاریخی در تحلیل تحولات سیاسی},
booktitle = {ابن خلدون و دنیای معاصر},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ابن خلدون استیل پدیده انحطاط وفرو پاشی - جامعه شناسی- فلسفه تاریخ -جامعه شناسی تاریخی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ابن خلدون و کاربست روش جامعه شناسی تاریخی در تحلیل تحولات سیاسی
%A اطهری, سیدحسین
%J ابن خلدون و دنیای معاصر
%D 2009

[Download]