دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2009-02-18

عنوان : ( نقش آنالیز حساسیت در طراحی شبکه مصنوعی مناسب جهت پیش بینی مقاومت فشاری دوغاب های سیمان تزریق- مطالعه موردی: دوغاب های تزریق پرده آب بند سد مخزنی آغ چای )

نویسندگان: محمد غفوری , غلامرضا لشکری پور , جواد احمدزاده , جواد رفیعا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق نقش آنالیز حساسیت داده ها درطراحی شبکه های عصبی مناسب و تأثیر انتخاب نوع داده های ورودی در میزان خطای شبکه بررسی شده است. بدین صورت که بعد از آنالیز رگرسیونی داده های ورودی شامل 14 پارامتر و خروجی شامل 1 پارامتر، داده ها ی ورودی به لحاظ درصد ضریب رگرسیونی به دو دسته با ضریب همبستگی منفی و صفرو ضریب همبستگی مثبت تقسیم شده و شبکه های متعددی برای کل داده و یک بار نیز برای هر دو نوع دسته داده ها طرا حی، آموزش و تست شدند. بر اساس قدرت پیش بینی شبکه های حاصل در مورد روش مناسب انتخاب داده ها برای طراحی شبکه بهینه نتیجه گیری به عمل آمده است . همچنین پیش بینی مقاومت فشاری دوغاب تزریق مورد استفاده در پرده آب بند سد مخزنی آغ چای شامل 398 نمونه با 14 متغیر ورودی و یک پارامتر خروجی که همان مقاومت فشاری می باشد بررسی شده ونتایج مطلوب حاصل گردیده است.

کلمات کلیدی

, دوغاب سیمان , مقاومت فشاری تک محوری , پرده آب بند , آنالیز حساسیت , بکه عصبی مصنوعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011072,
author = {غفوری, محمد and لشکری پور, غلامرضا and احمدزاده, جواد and جواد رفیعا},
title = {نقش آنالیز حساسیت در طراحی شبکه مصنوعی مناسب جهت پیش بینی مقاومت فشاری دوغاب های سیمان تزریق- مطالعه موردی: دوغاب های تزریق پرده آب بند سد مخزنی آغ چای},
booktitle = {دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2009},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {دوغاب سیمان ، مقاومت فشاری تک محوری ، پرده آب بند ، آنالیز حساسیت ، بکه عصبی مصنوعی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش آنالیز حساسیت در طراحی شبکه مصنوعی مناسب جهت پیش بینی مقاومت فشاری دوغاب های سیمان تزریق- مطالعه موردی: دوغاب های تزریق پرده آب بند سد مخزنی آغ چای
%A غفوری, محمد
%A لشکری پور, غلامرضا
%A احمدزاده, جواد
%A جواد رفیعا
%J دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2009

[Download]