علوم و صنایع کشاورزی, دوره (23), شماره (1), سال (2009-7) , صفحات (239-249)

عنوان : ( تاثیر لجن فاضلاب و زمان بر فراهمی و توزیع گونه‌های نیکل و کادمیم در محلول خاکهای آهکی )

نویسندگان: محمدحسین روان بخش , امیر فتوت , غلامحسین حق نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه اثر لجن فاضلاب و زمان بر گونه‌های نیکل و کادمیم در محلول با دو خاک متفاوت به لحاظ درصد کربنات کلسیم (4 و 30)، دو خاک متفاوت به لحاظ درصد رس (8 و 40)، دو سطح نیکل (0 و 100 میلی گرم بر کیلو گرم)، دو سطح کادمیم (0 و 25 میلی گرم بر کیلو گرم) و ماده آلی لجن فاضلاب در دو سطح(0 و 50 تن در هکتار) در سه زمان (0 ، 30 و 60 روز) در قالب طرح کاملاً تصادفی در آزمایشگاه انجام گرفت. در نهایت توزیع گونه‌های نیکل و کادمیم در محلول به وسیله مدل MINTEQA2 تعیین شد. نتایج این پژوهش نشان داد در تیمارهای حاوی لجن فاضلاب غلظت نیکل و کادمیم افزایش یافت، که در مورد نیکل این افزایش معنی دار بود. با گذشت زمان، مقدار نیکل و کادمیم قابل دسترس کاهش معنی‌داری نشان داد. در خاک لوم‌شنی در تمام زمانها افزایش معنی‌داری در غلظت نیکل نسبت به خاک رسی مشاهده شد. با افزایش لجن فاضلاب مصرفی، میزان کادمیم و نیکل آزاد کاهش یافت که در مورد کادمیم این کاهش معنی دار بود. همچنین در خاک دارای کربنات کلسیم 4 درصد افزایش معنی‌داری در کادمیم و نیکل آزاد در مقایسه با خاک 32 درصد کربنات کلسیم مشاهده شد. و در مقابل در خاک با کربنات کلسیم بالا درصد نیکل و کادمیم به فرم کربناتی زیادتر بود. نیکل و کادمیم آزاد با افزایش زمان از شروع آزمایش کاهش یافتند. با توجه به وجود مقادیر زیاد آهک در خاکهای ایران، به نظر می‌آید که ظرفیت نگهداری کادمیم و نیکل در این خاکها به مراتب بیشتر از حدود مجاز توصیه شده به وسیله سازمانهای حفاظت محیط زیست باشد.

کلمات کلیدی

, محلول خاک, فلزات سنگین, کربن آلی محلول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011074,
author = {روان بخش, محمدحسین and فتوت, امیر and حق نیا, غلامحسین},
title = {تاثیر لجن فاضلاب و زمان بر فراهمی و توزیع گونه‌های نیکل و کادمیم در محلول خاکهای آهکی},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2009},
volume = {23},
number = {1},
month = {July},
issn = {1029-4791},
pages = {239--249},
numpages = {10},
keywords = {محلول خاک، فلزات سنگین، کربن آلی محلول},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر لجن فاضلاب و زمان بر فراهمی و توزیع گونه‌های نیکل و کادمیم در محلول خاکهای آهکی
%A روان بخش, محمدحسین
%A فتوت, امیر
%A حق نیا, غلامحسین
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2009

[Download]