علوم باغبانی, دوره (22), شماره (2), سال (2009-2) , صفحات (1-12)

عنوان : ( بررسی پاسخ های گراس های بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی 1- بخش زیرزمینی )

نویسندگان: یحیی سلاح ورزی , علی تهرانی فر , علی گزانچیان , حسین آروئی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

از مهمترین معضلات پیش روی توسعه فضای سبز و بویژه چمنکاری، کمبود منابع آبی می‌باشد. این تحقیق به منظور بررسی پاسخهای بخش زیرزمینی گراسهای چمنی بومی و وارداتی در برابر تنش خشکی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی نامتعادل در سال 1385 به اجرا درآمد. گونه‌های مختلف گراس در سه سطح شامل 2 گونه از گراسهای وارداتی (Festuca arundinacea و Lolium perenne) و یک توده بومی از شهرستان قوچان (Festuca arundinacea) و آبیاری در 6 سطح شامل؛{1- تنش متوسط (50% ظرفیت زراعی)،2- تنش شدید (25% ظرفیت زراعی)، 3- رشد مجدد از تیمار 25% ظرفیت زراعی و به همراه سه گروه از گلدان‌های آبیاری کامل (100% ظرفیت زراعی) که به عنوان شاهد همزمان با هریک از سه سطح تنش تخریب می‌شدند}، تیمارهای این آزمایش را تشکیل می‌دادند.تعداد تکرارها برای سطوح آبیاری کامل 3 و برای سطوح تنش و رشدمجدد 4 در نظر گرفته شد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که در زمان اعمال تنش شدید، وزن خشک ریشه برای رقم تجاری و توده بومی فستوکا به ترتیب برابر 40 و 9/11 درصد نسبت به شاهد افزایش و برای لولیوم پرنه 6/33% کاهش یافت. سایر صفات ریشه نظیر: حجم، سطح کل و مجموع طول ریشه‌ها نیز در توده بومی فستوکا در شرایط تنش شدید خشکی به ترتیب برابر 1/60 ، 6/34 و 1/70 درصد نسبت به شاهد افزایش یافت. این صفات برتر به همراه کاهش 54 درصدی ضخامت ریشه در تیمار 25% ظرفیت زراعی باعث افزایش میزان جذب و تخلیه آب از خاک خشک و کارایی بهتر این گراس در شرایط تنش شد. اما از نظر قابلیت بازیافت از تنش خشکی، در توده بومی فستوکا، به هنگام آبیاری مجدد در اکثر صفات مورفولوژیک ریشه نسبت به شرایط تنش شدید کاهش و در گراسهای تجاری افزایش مشاهده گردید.

کلمات کلیدی

, اجتناب, توده بومی, تنش خشکی, رشد مجدد, ریشه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011094,
author = {سلاح ورزی, یحیی and تهرانی فر, علی and علی گزانچیان and آروئی, حسین},
title = {بررسی پاسخ های گراس های بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی 1- بخش زیرزمینی},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2009},
volume = {22},
number = {2},
month = {February},
issn = {2008-4730},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {اجتناب، توده بومی، تنش خشکی، رشد مجدد، ریشه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی پاسخ های گراس های بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی 1- بخش زیرزمینی
%A سلاح ورزی, یحیی
%A تهرانی فر, علی
%A علی گزانچیان
%A آروئی, حسین
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2009

[Download]