دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (21), شماره (2), سال (2009-5) , صفحات (1-24)

عنوان : ( بررسی سختی و مقاومت تسلیم جداساز بر پاسخ لرزه ای پلها )

نویسندگان: هاشم شریعتمدار , پژمان دلاوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر سیستم جداساز بر پاسخ پلها دو نوع پایه متفاوت مورد مطالعه قرار گرفته است. پلها در حالت جدا نشده طبق ضوابط آئین نامه AASHTO96 طراحی شده و سپس مدل تحلیلی آنها با استفاده از برنامه DRAIN-2DX ساخته شده و در حالتهای مختلف جدا نشده و جدا شده با استفاده از شتابنگاشتهای مختلف تحت تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی قرار گرفته اند. جهت مطالعه اثر سختی و مقاومت تسلیم سیستم جداساز بر پاسخ پل با پایه جداشده، طی تحلیل های مکرر سختی سیستم جداساز به صورت گام به گام از 20% تا 100% سختی الاستیک پایه و در هر گام، مقاومت تسلیم سیستم جداساز از 5% تا 20% جرم سهمیه پایه تغییر داده شده است. در هر مورد مقادیر حداکثر تغییر مکان عرشه، شکل پذیری مورد نیاز جداساز، ضریب حفاظت پایه و تغییر مکان پسماند عرشه محاسبه گردید و نتایج در قالب نمودارهایی ارائه شده است. در پایان با استناد به نتایج به دست آمده از این تحقیق پیشنهاداتی در زمینه نحوه تحلیل و طراحی پلهای جداسازی شده ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, جداساز, سختی , مقاومت تسلیم, تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی, حداکثر تغییر مکان عرشه, شکل پذیری مورد نیاز جداساز, ضریب حفاظت پایه, تغییر مکان پسماند عرشه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011121,
author = {شریعتمدار, هاشم and پژمان دلاوری},
title = {بررسی سختی و مقاومت تسلیم جداساز بر پاسخ لرزه ای پلها},
journal = {دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {2009},
volume = {21},
number = {2},
month = {May},
issn = {1028-3080},
pages = {1--24},
numpages = {23},
keywords = {جداساز; سختی ; مقاومت تسلیم; تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی; حداکثر تغییر مکان عرشه; شکل پذیری مورد نیاز جداساز; ضریب حفاظت پایه; تغییر مکان پسماند عرشه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی سختی و مقاومت تسلیم جداساز بر پاسخ لرزه ای پلها
%A شریعتمدار, هاشم
%A پژمان دلاوری
%J دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1028-3080
%D 2009

[Download]