علوم و صنایع کشاورزی, دوره (20), شماره (1), سال (2006-8) , صفحات (169-178)

عنوان : ( تعیین الگوی بهینه تلفیق زراعت- گاوداری: کاربرد برنامه ریزی خطی پویا )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور , جواد ترکمانی , آذرین فر یدالله ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به منظور ارائه و کاربرد روشی در برنامه ریزی خطی پویا انجام شد. این روش برای تعیین الگوی بهینه در واحد تلفیقی زراعت- گاوداری به کار گرفته شد. نتایج مطالعه نشان داد که در دوره اول تعداد گاوها به علت کمبود سرمایه کاهش می یابد. در دوره دوم نیز سطح زیر کشت گندم کاهش یافت. اما تعداد گاوها نسبت به دوره اول افزایش داشت. همچنین نتایج حاصل از تحلیل حساسیت حاکی از انعطاف پذیری زیاد بازده برنامه ای در دامنه زیادی از تغییرات میزان نهاده ها و قیمتها و هزینه ها است.

کلمات کلیدی

, روش برنامه ریزی پویا, الگوی تلفیقی زراعت, دامداری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011125,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا and جواد ترکمانی and آذرین فر یدالله},
title = {تعیین الگوی بهینه تلفیق زراعت- گاوداری: کاربرد برنامه ریزی خطی پویا},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2006},
volume = {20},
number = {1},
month = {August},
issn = {1029-4791},
pages = {169--178},
numpages = {9},
keywords = {روش برنامه ریزی پویا، الگوی تلفیقی زراعت، دامداری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین الگوی بهینه تلفیق زراعت- گاوداری: کاربرد برنامه ریزی خطی پویا
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A جواد ترکمانی
%A آذرین فر یدالله
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2006

[Download]