دانش و توسعه, دوره (15), شماره (15), سال (2004-11) , صفحات (47-67)

عنوان : ( بررسی و برآورد عوامل موثر بر تقاضای برق خانگی در استان خراسان )

نویسندگان: محمدرضا لطفعلی پور , احمد لطفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی و برآورد عوامل مؤثر بر تقاضای برق در بخش خانگی به عنوان یکی از بخش های مهم مصرفی استان خراسان بسیاراهمیت دارد. برای دستیابی به این هدف با توجه به مطالعات انجام شده، و نیز ساختار برق استان، عوامل مهم موثر بر تقاضای برق خانگی استخراج شده است. آنگاه با استفاده از آمار و اطلاعات موجود یک الگوی تک معادله و از نوع لگاریتم خطی برای برآورد مدل تقاضای برق خانگی استان طراحی شده است. بدین منظور از آمار سری زمانی طی دوره 1355-1380 استفاده گردیده است. نتایج حاصل از برازش مدل تقاضا نشان می دهد که قیمت برق و هزینه خانوار تاثیر معنی داری بر مصرف برق ندارند. همچنین کشش متقاطع قیمتی نفت و گاز طبیعی مبین این است که انرژی برق وسایر سوختهای جایگزین نمی توانند به راحتی جانشین یکدیگر شوند. بعلاوه ضریب متغیر مصرف دورة قبل نشان می دهد مصرف کنندگان خانگی طبق عادت مصرفی خود عمل می نمایند

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی : برق, خانوار, تقاضا, قیمت, درآمد, کشش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011130,
author = {لطفعلی پور, محمدرضا and لطفی, احمد},
title = {بررسی و برآورد عوامل موثر بر تقاضای برق خانگی در استان خراسان},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2004},
volume = {15},
number = {15},
month = {November},
issn = {2008-1456},
pages = {47--67},
numpages = {20},
keywords = {واژه های کلیدی : برق، خانوار، تقاضا، قیمت، درآمد، کشش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و برآورد عوامل موثر بر تقاضای برق خانگی در استان خراسان
%A لطفعلی پور, محمدرضا
%A لطفی, احمد
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2004

[Download]