تحقیقات جغرافیایی, سال (1996-10)

عنوان : ( تفاوتهای جغرافیایی و نقش آن در توسعه (نمونه شهرستان مشهد) )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله نمایاندن چهره و سطوح مختلف زندگی در رابطه با محیطهای مختلف طبیعی است به عبارتی بررسی و شناخت تضادها و تشابهات وضعیت اجتماعی اقتصادی و فرهنگی زنان روستایی شهرستان مشهد براساس نواحی مختلف جغرافیایی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, تفاوتهای جغرافیایی, زنان روستایی شهرستان مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011188,
author = {بوزرجمهری, خدیجه},
title = {تفاوتهای جغرافیایی و نقش آن در توسعه (نمونه شهرستان مشهد)},
journal = {تحقیقات جغرافیایی},
year = {1996},
month = {October},
issn = {1019-7052},
keywords = {تفاوتهای جغرافیایی- زنان روستایی شهرستان مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تفاوتهای جغرافیایی و نقش آن در توسعه (نمونه شهرستان مشهد)
%A بوزرجمهری, خدیجه
%J تحقیقات جغرافیایی
%@ 1019-7052
%D 1996

[Download]