علوم و صنایع کشاورزی, دوره (22), شماره (1), سال (2008-6) , صفحات (13-21)

عنوان : ( اندازه گیری تبخیر- تعرق گیاه مرجع از روش بالانس انرژی (نسبت باون) و مقایسه آن با داده های لایسیمتر )

نویسندگان: مهدی مهاجرپور , محمد موسوی بایگی , سیدمجید هاشمی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بکارگیری روش بالانس انرژی

کلمات کلیدی

, بالانس انرژی, تبخیر, تعرق, لایسیمتر, نسبت باون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011225,
author = {مهاجرپور, مهدی and موسوی بایگی, محمد and هاشمی نیا, سیدمجید},
title = {اندازه گیری تبخیر- تعرق گیاه مرجع از روش بالانس انرژی (نسبت باون) و مقایسه آن با داده های لایسیمتر},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2008},
volume = {22},
number = {1},
month = {June},
issn = {1029-4791},
pages = {13--21},
numpages = {8},
keywords = {بالانس انرژی- تبخیر- تعرق- لایسیمتر- نسبت باون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اندازه گیری تبخیر- تعرق گیاه مرجع از روش بالانس انرژی (نسبت باون) و مقایسه آن با داده های لایسیمتر
%A مهاجرپور, مهدی
%A موسوی بایگی, محمد
%A هاشمی نیا, سیدمجید
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2008

[Download]