مدرس علوم انسانی, سال (2004-4)

عنوان : ( تحلیل جایگاه دانش بومی در توسعه روستایی )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گرچه بین دانش بومی ورسمی تفاوتهایی وجود دارد اما نباید آنها را در مقابل هم قرار داد ، زیرا آنها مکمل یکدیگرند واز تلفیق آنها می توان به موفقیت هایی رسی که برای هیچکدام به تنهایی امکان پذیر نیست. براساس پارادایم های جدید توسعه روستایی، ابتدا باید به راه حل های بومی رجوع کرد ، اگر کاراسازبود، ا«ها را تقویت .وبهبود بخشید ، درغیر این صورت از راه حل های بیرونی استفاده وآنها را آزمایش کرد.

کلمات کلیدی

, دانش بومی, دانش رسمی , توسعه روستایی پایدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011230,
author = {بوزرجمهری, خدیجه},
title = {تحلیل جایگاه دانش بومی در توسعه روستایی},
journal = {مدرس علوم انسانی},
year = {2004},
month = {April},
issn = {****-0052},
keywords = {دانش بومی- دانش رسمی - توسعه روستایی پایدار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل جایگاه دانش بومی در توسعه روستایی
%A بوزرجمهری, خدیجه
%J مدرس علوم انسانی
%@ ****-0052
%D 2004

[Download]