دومین همایش ملی اثرات خشکسالی وراهکار های مدیریت آن , 2009-05-20

عنوان : ( راهکارهای بهینه سازی مصرف آب درکشاورزی با تاکید بربرخی فن آوری های بومی درایران وسایر کشورها )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارائه برخی فن آوری های بومی استحصال وذخیره آب درمناطق خشک ونیمه خشک ایران وجهان می تواند به عنوان یک الگوی عملی جهت مدیرت آب وخاک وآبیاری بهینه مد نظر قرار گرفته وبا اصلاح شیوه گشتگان راه را برای بهره برداری پایدار از منابع طبیعی آب وخاک در نواحی روستایی مورد استفاده قرار داد

کلمات کلیدی

روش های بومی استحصال وذخیره آب و شیوه های بومی آبیاری درایران وجهان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011231,
author = {بوزرجمهری, خدیجه},
title = {راهکارهای بهینه سازی مصرف آب درکشاورزی با تاکید بربرخی فن آوری های بومی درایران وسایر کشورها},
booktitle = {دومین همایش ملی اثرات خشکسالی وراهکار های مدیریت آن},
year = {2009},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {روش های بومی استحصال وذخیره آب و شیوه های بومی آبیاری درایران وجهان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T راهکارهای بهینه سازی مصرف آب درکشاورزی با تاکید بربرخی فن آوری های بومی درایران وسایر کشورها
%A بوزرجمهری, خدیجه
%J دومین همایش ملی اثرات خشکسالی وراهکار های مدیریت آن
%D 2009

[Download]