ششمین کنگره علوم باغبانی ایران , 2009-07-13

عنوان : ( بررسی اثرا هرس و تراکم روی صفات مرتبط با عملکرد سه رقم خیار گلخانه ای )

نویسندگان: علی اکبر اسماعیلی , سیدحسین نعمتی , غلامحسین داوری نژاد , محمد فارسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه عملکرد کمی و کیفی سه رقم خیار گلخانه ای شامل سینا، آمیرال و نگین به صورت آزمایش فاکتوریل 3* 3 در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه نوع هرس(الف: حذف تمام ساقه های فرعی از روی ساقه اصلی ب: باقی گذاشتن یک گره و یک برگ بعد از آن روی تمام شاخه های فرعی و ج: باقی گذاشتن دو گره و یک برگ بعد از آن روی تمام شاخه های فرعی) و سه تراکم (الف: 8/1 بوته در متر مربع ب: 1/2 بوته در متر مربع و ج: 4/2 بوته در متر مربع) و شش تکرار برای صفات عملکرد ، تعداد میوه در بوته، تعداد میوه نافرم در بوته و متوسط وزن میوه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر هرس روی همه صفات مرتبط با عملکرد در سط احتمال 1% معنی دار بود.میانگین عملکرد در متر مربع برای سطوح مختلف تراکم اختلاف معنی داری را در سطح احتمال 1% نشان داد. بیشترین عملکرد در متر مربع و عملکرد در هر بوته مربوط به تیمار هرس نوع سوم (باقی گذاشتن دو گره و یک برگ بعد از آن روی تمام شاخه های فرعی) به ترتیب با 2/16 کیلوگرم در متر مربع و 75/7 کیلوگرم در هر بوته بود. اثر رقم نیز روی تمام صفات مورد مطالعه، به جز تعدا میوه نافرم در بوته، در سطح احتمال 1% معنی دار شد.

کلمات کلیدی

, خیار گلخانه ای, عملکرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011239,
author = {اسماعیلی, علی اکبر and نعمتی, سیدحسین and داوری نژاد, غلامحسین and فارسی, محمد},
title = {بررسی اثرا هرس و تراکم روی صفات مرتبط با عملکرد سه رقم خیار گلخانه ای},
booktitle = {ششمین کنگره علوم باغبانی ایران},
year = {2009},
location = {رشت, ايران},
keywords = {خیار گلخانه ای، عملکرد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرا هرس و تراکم روی صفات مرتبط با عملکرد سه رقم خیار گلخانه ای
%A اسماعیلی, علی اکبر
%A نعمتی, سیدحسین
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A فارسی, محمد
%J ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
%D 2009

[Download]