اولین همایش دانش بومی وذخایر توارثی کشاورزی ومنابع طبیعی , 2003-10-14

عنوان : ( دانش کشاورزی بومی با تاکید برتفاوت های جنسیتی( مورد روستای اسحاق آباد نیشابور) )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یافته های تحقیق حاکی از آن است که دانش کشاورزی زنان دربرخی زمینه ها با مردان مشترک ودر مواردی متفاوت است. به طور مثال زنان در بذر گیری، وجین وفرآوری محصولات وبه ویژه در کشت های خود مصرفی ومختلط ، مهارت بیشتری دارند.

کلمات کلیدی

, دانش بومی, تفاوتهای جنسیتی , کشاورزی بومی , اسحاق آباد نیشابور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011246,
author = {بوزرجمهری, خدیجه},
title = {دانش کشاورزی بومی با تاکید برتفاوت های جنسیتی( مورد روستای اسحاق آباد نیشابور)},
booktitle = {اولین همایش دانش بومی وذخایر توارثی کشاورزی ومنابع طبیعی},
year = {2003},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {دانش بومی- تفاوتهای جنسیتی - کشاورزی بومی - اسحاق آباد نیشابور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T دانش کشاورزی بومی با تاکید برتفاوت های جنسیتی( مورد روستای اسحاق آباد نیشابور)
%A بوزرجمهری, خدیجه
%J اولین همایش دانش بومی وذخایر توارثی کشاورزی ومنابع طبیعی
%D 2003

[Download]