توانمند سازی و توان افزایی زنان سرپرست خانوار , 2009-06-30

عنوان : ( تبیین وضعیت اقتصادی -اجتماعی ومسکن زنان سرپرست خانوار های روستایی در حاشیه شهر مشهد (نمونه منظومه مشهد قلی) )

نویسندگان: خدیجه بوزرجمهری , نسرین احمدیان شالچی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زنان سرپرست خانوار در حاشیه شهر مشهد در شرایط اقتصادی - اجتماعی نامناسبی به سر می برند. وضعیت شغلی نامناسب،دستمزد های بسیار پایین وبیسوادی وکم سوادی آنان وفرزندانشان ، سکونت در مساکن غیر استاندار وبا امکانات بسیار پایین زمینه آسیب پذیری آنان را فراهم ساخته است . برای بهبود وضعیت آنان نیاز به برنامه های ترکیبی اقتصادی -اجتماعی وفرهنگی است.

کلمات کلیدی

- منظومه مشهد قلی - وضعیت اقتصادی - اجتماعی ومسکن زنان سرپرست خانوار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011249,
author = {بوزرجمهری, خدیجه and احمدیان شالچی, نسرین},
title = {تبیین وضعیت اقتصادی -اجتماعی ومسکن زنان سرپرست خانوار های روستایی در حاشیه شهر مشهد (نمونه منظومه مشهد قلی)},
booktitle = {توانمند سازی و توان افزایی زنان سرپرست خانوار},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {- منظومه مشهد قلی - وضعیت اقتصادی - اجتماعی ومسکن زنان سرپرست خانوار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تبیین وضعیت اقتصادی -اجتماعی ومسکن زنان سرپرست خانوار های روستایی در حاشیه شهر مشهد (نمونه منظومه مشهد قلی)
%A بوزرجمهری, خدیجه
%A احمدیان شالچی, نسرین
%J توانمند سازی و توان افزایی زنان سرپرست خانوار
%D 2009

[Download]