آب و خاک, دوره (23), شماره (1), سال (2009-7) , صفحات (77-88)

عنوان : ( بررسی و پهنه بندی یخبندان های زود هنگام پاییزه و دیر هنگام بهاره و زمستانه با استفاده از GIS در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: آمنه میان آبادی , محمد موسوی بایگی , سیدحسین ثنائی نژاد , احمد نظامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاهان در دامنه دمایی مشخصی قابلیت رشد و نمو زیستی دارند. اگر چه در هواشناسی دمای صفر سلسیوس دمای یخبندان مطرح است اما در کشاورزی در دماهای پایین تری که برای گیاهان مختلف متفاوت است اتفاق می افتد و مجب آسیب رسیدن به بافت گیاهی می شود . در استان خراسان نخستین یخبندان های پاییزه باعث وارد آوردن به پنبه و چغند قند می شود و بر زمان کشت گندم و جو نیز موثر است. آخرین یخبندان بهاره نیز همه ساله خسارات زیادی را به محصولات کشاورزی وارد می کند.

کلمات کلیدی

, یخبندان پاییزه , یخبندان بهاره , یخبندان زمستانه , خراسان, پهنه بندی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011280,
author = {میان آبادی, آمنه and موسوی بایگی, محمد and ثنائی نژاد, سیدحسین and نظامی, احمد},
title = {بررسی و پهنه بندی یخبندان های زود هنگام پاییزه و دیر هنگام بهاره و زمستانه با استفاده از GIS در استان خراسان رضوی},
journal = {آب و خاک},
year = {2009},
volume = {23},
number = {1},
month = {July},
issn = {2008-4757},
pages = {77--88},
numpages = {11},
keywords = {یخبندان پاییزه - یخبندان بهاره - یخبندان زمستانه - خراسان- پهنه بندی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و پهنه بندی یخبندان های زود هنگام پاییزه و دیر هنگام بهاره و زمستانه با استفاده از GIS در استان خراسان رضوی
%A میان آبادی, آمنه
%A موسوی بایگی, محمد
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A نظامی, احمد
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2009

[Download]