علوم و صنایع کشاورزی, دوره (23), شماره (1), سال (2009-7) , صفحات (91-99)

عنوان : ( استفاده از حداقل داده های هواشناسی برای برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع و ارائه ضرایب اصلاحی( مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) )

نویسندگان: محمد موسوی بایگی , مریم عرفانیان , مجید سرمد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از راه های کاهش تلفات آب در مزارع برنامه ریزی صحیح آبیاری می باشد کهاساس آن را برنامه ریزی دقیق نیاز آبی گیاه تشکیل می دهد. معادلاتی که برای محاسبه تبخیر و تعرق استفاده می شوند پارامتر های اقلیمی یکسانی را در بر نمی گیرند و به دلیل ماهیت تجربی آن ها برای تمام شرایط اقلیمی مناسب نیستند. به همین دلیل لازم است که معادله مناسب هر منطقه تعیین شود. بدین منظور در این تحقیق از داده های لایسیمتر برداشت شده در دوره شش ماهه شهریور تا اردیبهشت سال 1384 در ایستگاه هواشناسی دانشکده کشاورزی استفاده شده است..

کلمات کلیدی

, تبخیر و تعرق گیاه مرجع, لایسیمتر, روش فائو پنمن- مانتیث- ضرایب اصلاحی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011282,
author = {موسوی بایگی, محمد and مریم عرفانیان and سرمد, مجید},
title = {استفاده از حداقل داده های هواشناسی برای برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع و ارائه ضرایب اصلاحی( مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2009},
volume = {23},
number = {1},
month = {July},
issn = {1029-4791},
pages = {91--99},
numpages = {8},
keywords = {تبخیر و تعرق گیاه مرجع، لایسیمتر، روش فائو پنمن- مانتیث- ضرایب اصلاحی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استفاده از حداقل داده های هواشناسی برای برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع و ارائه ضرایب اصلاحی( مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)
%A موسوی بایگی, محمد
%A مریم عرفانیان
%A سرمد, مجید
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2009

[Download]