روانشناسی, دوره (50), شماره (2), سال (2009-7) , صفحات (190-205)

عنوان : ( رابطه ادراکات محیطی خانوادگی، باورهای انگیزشی و یادگیری خودتنظیمی )

نویسندگان: حسین کارشکی , سید علینقی خرازی , جواد اژه ای , سید محمود قاضی طباطبایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ادراکات محیطی خانوادگی، باورهای انگیزشی و راهبردهای خودتنظیمی دانش آموزان است. بدین منظور نمونه ای به حجم 685 آزمودنی، از بین دانش آموزان پایه سوم دبیرستانهای نظری شهر تهران با روش نمونهگیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. پرسشنامه ادراکات محیطی خانوادگی گرونلیک، دسای و ریان(1997)، اهداف پیشرفت میدگلی و همکاران(1998)، خودکارآمدی و یادگیری خودتنظیمی پینتریچ و دی گروت (1990) به روش گروهی توسط آزمودنیها تکمیل شد. اعتبار و روایی پرسشنامه های مذکور احراز شد. نتایج اجرای همبستگی پیرسون نشان داد که تمام مولفه های ادراکات محیطی خانوادگی( پذیرش و حمایت خودمختاری پدر و مادر)، باورهای انگیزشی (اهداف تبحری، عملکردی رویکردی، عملکردی اجتنابی و خودکارآمدی) و یادگیری خودتنظیمی(راهبردهای شناختی، فراشناختی و مدیریت منابع)، دو به دو با هم همبستگی دارند (01/0p<). با اجرای الگوی معادلات ساختاری برای آزمون رابطه ادراکات محیطی خانوادگی و راهبردهای خودتنظیمی از طریق متغیر میانجی باورهای انگیزشی مشخص شد که الگوی پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار است و یادگیری خودتنظیمی به خوبی از طریق باورهای انگیزشی و ادراکات محیطی پیش بینی و نبیین شده است (97/0 GFI= و 048/0RSMEA=). تمام ضرایب مسیر الگوی پیشنهادی نیز معنادار بود (01/0p<).

کلمات کلیدی

, ادراکات محیطی خانوادگی, راهبردهای خودتنظیمی, اهداف پیشرفت و خودکارآمدی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011303,
author = {کارشکی, حسین and سید علینقی خرازی and جواد اژه ای and سید محمود قاضی طباطبایی},
title = {رابطه ادراکات محیطی خانوادگی، باورهای انگیزشی و یادگیری خودتنظیمی},
journal = {روانشناسی},
year = {2009},
volume = {50},
number = {2},
month = {July},
issn = {1680-8436},
pages = {190--205},
numpages = {15},
keywords = {ادراکات محیطی خانوادگی، راهبردهای خودتنظیمی، اهداف پیشرفت و خودکارآمدی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه ادراکات محیطی خانوادگی، باورهای انگیزشی و یادگیری خودتنظیمی
%A کارشکی, حسین
%A سید علینقی خرازی
%A جواد اژه ای
%A سید محمود قاضی طباطبایی
%J روانشناسی
%@ 1680-8436
%D 2009

[Download]