تازه های علوم شناختی, دوره (11), شماره (1), سال (2009-4) , صفحات (49-55)

عنوان : ( بررسی رابطه مولفه های ادراکات والدین با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی )

نویسندگان: سید علینقی خرازی , حسین کارشکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ادراکات محیطی والدین با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانش آموزان است. بدین منظور نمونه ای به حجم 685 آزمودنی، از بین دانش آموزان پایه سوم دبیرستانهای نظری شهر تهران با روش نمونهگیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد. پرسشنامه ادراکات محیطی خانوادگی گرونلیک، دسای و ریان(١۹٩٧)، و پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی پینتریچ و دی گروت (1990) که قبلا اعتبار و روایی آنها احراز شده بود به روش گروهی توسط آزمودنیها تکمیل گردید.. نتایج اجرای همبستگی پیرسون نشان داد که اکثر مولفه های ادراکات محیطی خانوادگی (پذیرش و حمایت خودمختاری پدر و مادر)، و یادگیری خودتنظیمی (راهبردهای شناختی، فراشناختی و مدیریت منابع)، دو به دو با هم همبستگی دارند (01/0p<). با اجرای رگرسیون چند متغیری مشخص شد که یادگیری خودتنظیمی به خوبی از طریق ادراکات محیطی قابل پیش بینی است (01/0p<). ضرایب رگرسیون پذیرش و حمایت خودمختاری مادر نیز معنادار بود (01/0p<). واژگان کلیدی: ادراکات محیطی خانوادگی، راهبردهای خودتنظیمی، شناخت و فراشناخت.

کلمات کلیدی

, ادراکات محیطی خانوادگی, راهبردهای خودتنظیمی, شناخت و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011304,
author = {سید علینقی خرازی and کارشکی, حسین},
title = {بررسی رابطه مولفه های ادراکات والدین با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی},
journal = {تازه های علوم شناختی},
year = {2009},
volume = {11},
number = {1},
month = {April},
issn = {1561-4174},
pages = {49--55},
numpages = {6},
keywords = {ادراکات محیطی خانوادگی، راهبردهای خودتنظیمی، شناخت و فراشناخت.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه مولفه های ادراکات والدین با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی
%A سید علینقی خرازی
%A کارشکی, حسین
%J تازه های علوم شناختی
%@ 1561-4174
%D 2009

[Download]