علوم و صنایع کشاورزی, دوره (2), شماره (1), سال (1988-6) , صفحات (57-67)

عنوان : ( تاثیرغلاف‌ بذر اسپرس ( Onobrychis viciifolia Scop) بر روی‌ جوانه‌ زنی‌، رشد گیاهچه‌ و تعداد بوته‌ در واحد سطح‌ )

نویسندگان: عبدالرضا باقری , غلامحسین‌ سرمدنیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثرات ماده بازدارنده غلاف بذر اسپرس روى جوانه زدن و تعداد بوته این گیاه در آزمایشگاه و مزرعه مورد بررسى قرار گرفت. در شرایط آزمایشگاه غلاف سبب کاهش درصد جوانه زنى، طول ریشه چه و طول ساقه چه گردید. تحت شرایط فاریاب در مزرعه، بین تیمار با غلاف با سایر تیمارها اختللاف معنى دار موجود نبود. در شرایط دیم بذر بى غلاف و بذرى که براى مدت زمان 18 ساعت قبل از کاشت خیسانده شده بود داراى بالاترین بوته در واحد سطح بود.

کلمات کلیدی

, تاثیرغلاف‌ بذر اسپرس ( Onobrychis viciifolia Scop) بر روی‌ جوانه‌ زنی‌, رشد گیاهچه‌ و تعداد بوته‌ در واحد سطح‌
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011314,
author = {باقری, عبدالرضا and غلامحسین‌ سرمدنیا},
title = {تاثیرغلاف‌ بذر اسپرس ( Onobrychis viciifolia Scop) بر روی‌ جوانه‌ زنی‌، رشد گیاهچه‌ و تعداد بوته‌ در واحد سطح‌},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {1988},
volume = {2},
number = {1},
month = {June},
issn = {1029-4791},
pages = {57--67},
numpages = {10},
keywords = {تاثیرغلاف‌ بذر اسپرس ( Onobrychis viciifolia Scop) بر روی‌ جوانه‌ زنی‌، رشد گیاهچه‌ و تعداد بوته‌ در واحد سطح‌},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیرغلاف‌ بذر اسپرس ( Onobrychis viciifolia Scop) بر روی‌ جوانه‌ زنی‌، رشد گیاهچه‌ و تعداد بوته‌ در واحد سطح‌
%A باقری, عبدالرضا
%A غلامحسین‌ سرمدنیا
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 1988

[Download]