علوم و صنایع کشاورزی, دوره (23), شماره (1), سال (2009-4) , صفحات (67-76)

عنوان : ( تصحیح اثر شوری بر قرائت بلوک گچی در اندازه گیری رطوبت خاک )

نویسندگان: بیژن قهرمان , کامران داوری , علیرضا آستارائی , میثم مجیدی خلیل ا باد , سکینه تمسکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای مدیریت و برنامه ریزی آبیاری،بررسی و اندازه گیری مداوم رطوبت خاک الزامی است . یکی از روش های اندازه گیری استفاده از بلوک گچی است . اندازه‌گیری وضعیت رطوبت خاک توسط بلوک‌گچی تحت تأثیرغلظت الکترولیت محلول خاک و ساختار خود بلوک می‌باشد. این تحقیق بر روی 90 بلوک‌گچی در محل گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. در این آزمایش ابتدا بلوک های‌گچی در آب مقطر واسنجی شدند. سپس قرائت بلوک ها در محلول های آبی با سطوح شوری 2 ، 6 ، 10 وdS/m 18 ثبت گردید. همچنین سه محیط خاکی با بافت های (لوم شنی، لوم و لوم رسی) در پنج سطح شوری (ناچیز، 2 ، 6 ، 10 وdS/m 18 در عصاره اشباع) به عنوان 15 تیمار مورد بررسی قرار گرفتند. قرائت بلوک ها، در رطوبت های مختلف، به کمک دستگاه رطوبت‌سنج ELE مدل 5910A انجام گردید . برای هر تیمار قرائت ها در مقابل رطوبت ها رسم شدند. این منحنی ها با منحنی استاندارد(همان بافت خاک و بدون شوری) مقایسه گردیدند. در انتها معادلاتی برای تصحیح قرائت بلوک گچی وحذف اثر شوری بدست آمد.

کلمات کلیدی

, بلوک‌گچی, شوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011320,
author = {قهرمان, بیژن and داوری, کامران and آستارائی, علیرضا and مجیدی خلیل ا باد, میثم and سکینه تمسکی},
title = {تصحیح اثر شوری بر قرائت بلوک گچی در اندازه گیری رطوبت خاک},
journal = {علوم و صنایع کشاورزی},
year = {2009},
volume = {23},
number = {1},
month = {April},
issn = {1029-4791},
pages = {67--76},
numpages = {9},
keywords = {بلوک‌گچی، شوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تصحیح اثر شوری بر قرائت بلوک گچی در اندازه گیری رطوبت خاک
%A قهرمان, بیژن
%A داوری, کامران
%A آستارائی, علیرضا
%A مجیدی خلیل ا باد, میثم
%A سکینه تمسکی
%J علوم و صنایع کشاورزی
%@ 1029-4791
%D 2009

[Download]