علوم کشاورزی ایران, دوره (21), شماره (4), سال (1990-4) , صفحات (9-17)

عنوان : ( بررسی‌ چگونگی‌ تجمع‌ عناصر در ریشه‌ و بخش‌ هوائی‌ گیاه‌ اسپرس‌(Scop.Onobrychis viciifolia) تحت‌ تنش‌ شوری‌ )

نویسندگان: عبدالرضا باقری , شاپور حاج‌ رسولیها , غلامحسین‌ سرمدنیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسى چگونگى جذب و تجمع برخى ا ز عناصر و بالاخص عناصر موجود درملح کلرورسدیم دردو توده متحمل وحساس به شورى، گیاه اسپرس آزمایشى دردو تکرا ر درمحلول غذا ئى جانسون معمولى و محلول غذا ئى جانسون شورشده تا 7/3- بار درگلخا نه انجام شد. تجزیه بافتهاى گیاه اسپرس دردوتوده متحمل وحساس به شورى (زنجان و سبزوا ر) نشان داد که درهردو توده درشروع تنش مقدار سدیم دربخشهاى هوایى گیاه ا فزا یش یافته ولى با گذشت زمان احتما لا دراثرمکانیسم حذف، ا ز میزان ا ین عنصر دربخش هوا ئى گیاه کاسته شده وبه میزان آن درریشه ا فزوده می گردد. جذب پتاسیم درشرا یط شورى نقصان حاصل کرده و گرچه میزان منیزیم با گذشت زمان دربخش هوائى ا فزا یش یافته و در ریشه کاهش یافته است ولى این تغییرات خیلى شگرف نبوده است. تجمع کلسیم درقسمت ریشه بیشتراز اندامهاى هوایى بوده و کلا ا درشرایط شورى جذب کلسیم کاهش می یابد. جذب ازت نیز دراثر تنش شورى کلرورسدیم کاهثى یافته که این کاهش درریشه بیشتراست. کلر دربخش هوائى گیاه بیش ا ز ریشه تجمع یافته و توده زنجان با وجود تحمل به شورى بیشترعلاوه براینکه نسبت به جذب سایریونها با توده سبزوار اختلاف داشت میزان کلر بیشترى را دربافتهاى خود نگهدارى نمود.

کلمات کلیدی

بررسی‌ چگونگی‌ تجمع‌ عناصر در ریشه‌ و بخش‌ هوائی‌ گیاه‌ اسپرس‌ ) Scop. Onobrychis viciifolia ) تحت‌ تنش‌ شوری‌
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011348,
author = {باقری, عبدالرضا and شاپور حاج‌ رسولیها and غلامحسین‌ سرمدنیا},
title = {بررسی‌ چگونگی‌ تجمع‌ عناصر در ریشه‌ و بخش‌ هوائی‌ گیاه‌ اسپرس‌(Scop.Onobrychis viciifolia) تحت‌ تنش‌ شوری‌},
journal = {علوم کشاورزی ایران},
year = {1990},
volume = {21},
number = {4},
month = {April},
issn = {5652-1017},
pages = {9--17},
numpages = {8},
keywords = {بررسی‌ چگونگی‌ تجمع‌ عناصر در ریشه‌ و بخش‌ هوائی‌ گیاه‌ اسپرس‌ ) Scop. Onobrychis viciifolia ) تحت‌ تنش‌ شوری‌},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی‌ چگونگی‌ تجمع‌ عناصر در ریشه‌ و بخش‌ هوائی‌ گیاه‌ اسپرس‌(Scop.Onobrychis viciifolia) تحت‌ تنش‌ شوری‌
%A باقری, عبدالرضا
%A شاپور حاج‌ رسولیها
%A غلامحسین‌ سرمدنیا
%J علوم کشاورزی ایران
%@ 5652-1017
%D 1990

[Download]