علوم کشاورزی ایران, دوره (20), شماره (4), سال (1989-4) , صفحات (11-20)

عنوان : ( بررسی‌ اثرات‌ تنش‌ شوری‌ در گیاه‌ اسپرس (Scop. Viciifolia Onobrychis ) در مرحله‌ گیاهچه )

نویسندگان: عبدالرضا باقری , غلامحسین‌ سرمدنیا , شاپور حاج‌ رسولیها ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحمل به شورى کلرور سدیم چندین توده گیاه اسپرس ا ز نقاط مختلف ایران درمرحله گیاهچه درمحلول غدائى مورد بررسى قرار گرفت. نتایج حاصل ا ز تنش شورى درمرحله گیاهچه نشان دا د که ا سپرس درمراحل اولیه رشد به شورى حساس بود، وحداکثرتحمل درا ین مرحله، تا پتانسیل 57/0- مگاپاسکال ( 7/5- بار) مى با شد. همچنین با افزایش شوری یتانسیل آب کاهش یافت وبین توده ها ا ز نظر مقادیر پتانسیل آب برگ تنوع وجود دا شت. افزایش تش شورى سبب کاهش ارتفاع گیاه، وزن خشک ریشه، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، طول ریشه و سطح برگ گردبد. درکل، بین توده های مورد آ زمایش توده زنجان و سبزواربه ترتیب درمقا بل شورى مقاوم و حساس بوده اند.

کلمات کلیدی

بررسی‌ اثرات‌ تنش‌ شوری‌ در گیاه‌ اسپرس (Scop. Viciifolia Onobrychis ) در مرحله‌ گیاهچه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011349,
author = {باقری, عبدالرضا and غلامحسین‌ سرمدنیا and شاپور حاج‌ رسولیها},
title = {بررسی‌ اثرات‌ تنش‌ شوری‌ در گیاه‌ اسپرس (Scop. Viciifolia Onobrychis ) در مرحله‌ گیاهچه},
journal = {علوم کشاورزی ایران},
year = {1989},
volume = {20},
number = {4},
month = {April},
issn = {5652-1017},
pages = {11--20},
numpages = {9},
keywords = {بررسی‌ اثرات‌ تنش‌ شوری‌ در گیاه‌ اسپرس (Scop. Viciifolia Onobrychis ) در مرحله‌ گیاهچه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی‌ اثرات‌ تنش‌ شوری‌ در گیاه‌ اسپرس (Scop. Viciifolia Onobrychis ) در مرحله‌ گیاهچه
%A باقری, عبدالرضا
%A غلامحسین‌ سرمدنیا
%A شاپور حاج‌ رسولیها
%J علوم کشاورزی ایران
%@ 5652-1017
%D 1989

[Download]