سروش اندیشه, سال (2004-6) , صفحات (78-103)

عنوان : ( مقایسه دیدگاه اسلام و فروم در باب انسان )

نویسندگان: حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی مبانی اندیشه های فروم و مقایسه آن با نظر انسان، از طریق بررسی تجربه های شخصی، فلسفی وزمانه فروم و نیز بررسی قرآن و نهج البلاغه و سایر متون اسلامی صورت گرفته است.

کلمات کلیدی

, انسان, اسلام, فروم, روانشناسی و تحول
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011356,
author = {کارشکی, حسین},
title = {مقایسه دیدگاه اسلام و فروم در باب انسان},
journal = {سروش اندیشه},
year = {2004},
month = {June},
issn = {1684-4343},
pages = {78--103},
numpages = {25},
keywords = {انسان، اسلام، فروم، روانشناسی و تحول انسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه دیدگاه اسلام و فروم در باب انسان
%A کارشکی, حسین
%J سروش اندیشه
%@ 1684-4343
%D 2004

[Download]