پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2009-4) , صفحات (31-40)

عنوان : ( بررسی و برآورد نقش عوامل اقلیمی بر NDVI گندم با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS در منطقه عمومی شهرستان مشهد )

نویسندگان: سیدحسین ثنائی نژاد , سارا شعرباف خجسته , سیدمجید هاشمی نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برآورد نقش عوامل اقلیمی بر NDVI گندم

کلمات کلیدی

, عوامل اقلیمی, NDVI, گندم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011363,
author = {ثنائی نژاد, سیدحسین and شعرباف خجسته, سارا and هاشمی نیا, سیدمجید},
title = {بررسی و برآورد نقش عوامل اقلیمی بر NDVI گندم با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS در منطقه عمومی شهرستان مشهد},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2009},
volume = {7},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-1472},
pages = {31--40},
numpages = {9},
keywords = {عوامل اقلیمی- NDVI- گندم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و برآورد نقش عوامل اقلیمی بر NDVI گندم با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS در منطقه عمومی شهرستان مشهد
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A شعرباف خجسته, سارا
%A هاشمی نیا, سیدمجید
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2009

[Download]