پژوهشهای زراعی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2009-4) , صفحات (305-312)

عنوان : ( تعیین آستانه شوری و دمای مناسب و بررسی اثرات توام آنها بر جوانه زنی زیره سبز Cuminum cyminum )

نویسندگان: سیدمجید هاشمی نیا , مهدی نصیری محلاتی , عاطفه کشاورزی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر شوری و دما بر زیره سبز

کلمات کلیدی

, زیره سبز, جوانه زنی, شوری, دما
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011365,
author = {هاشمی نیا, سیدمجید and نصیری محلاتی, مهدی and عاطفه کشاورزی},
title = {تعیین آستانه شوری و دمای مناسب و بررسی اثرات توام آنها بر جوانه زنی زیره سبز Cuminum cyminum},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2009},
volume = {7},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-1472},
pages = {305--312},
numpages = {7},
keywords = {زیره سبز- جوانه زنی- شوری- دما},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین آستانه شوری و دمای مناسب و بررسی اثرات توام آنها بر جوانه زنی زیره سبز Cuminum cyminum
%A هاشمی نیا, سیدمجید
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A عاطفه کشاورزی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2009

[Download]