همایش اقتصاداسلامی وتوسعه , 2008-05-07

عنوان : ( رویکرد مقایسه ای ارتباط رشد و توزیع درآمدازدیدگاه اسلام )

نویسندگان: تقی ابراهیمی سالاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با شروع صنعتی شدن به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، پدیده فقر همواره به نحوی از انحاء افکار جوامع بشری، به ویژه کشورهای در حال توسعه را بیشتر به خود مشغول کرده است. این جوامع با توجه به سطح قرارگیری در مدار توسعه، به حل این معضل پرداخته و با اتخاذ راهبردهایی چون رشد اقتصادی، رشد توأم با توزیع و ... درصدد بهبود شرایط زندگی مردم کشورشان برآمدند. نظریات مختلفی در این دوران در ارتباط با چگونگی همسویی رشد اقتصادی و توزیع درآمد در جهت بهره‌مندی تمام اقشار اجتماع از مواهب رشد مطرح گردید که هریک ضمن ستایش نقش عدالت توزیعی در جامعه به بررسی تقدم و تأخر آنها پرداخته و سعی در تبیین الگویی برای نشان دادن رابطه‌ی این دو با یکدیگر داشتند. در این نوشتار ضمن بیان این نظریات به تبیین دیدگاه اسلام در این رابطه پرداخته شده است. بر این اساس با توجه به اینکه اسلام عدالت توزیعی را در جامعه به عنوان هدف و عاملی در جهت سعادت انسان می داند و رشد اقتصادی را تنها به عنوان ابزاری در جهت نیل به آن پذیرفته است، لذا کلیه نظریاتی را که رشد را بر توزیع مقدم می دانند رد کرده و با معرفی راهکارهایی همچون ترویج فرهنگ زهد و پرداخت زکات، رشد و توزیع را در در تمام مراحل رشد در کنار و همسو با یکدیگر می داند.

کلمات کلیدی

, توزیع درآمد, رشد اقتصادی, فرضیه کوزنتس , اقتصاد اسلامی, توزیع منابع اولیه, زکات, انفال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011367,
author = {ابراهیمی سالاری, تقی},
title = {رویکرد مقایسه ای ارتباط رشد و توزیع درآمدازدیدگاه اسلام},
booktitle = {همایش اقتصاداسلامی وتوسعه},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {توزیع درآمد، رشد اقتصادی، فرضیه کوزنتس ، اقتصاد اسلامی، توزیع منابع اولیه، زکات، انفال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رویکرد مقایسه ای ارتباط رشد و توزیع درآمدازدیدگاه اسلام
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%J همایش اقتصاداسلامی وتوسعه
%D 2008

[Download]