علمی کشاورزی, دوره (30), شماره (4), سال (2008-3) , صفحات (1-15)

عنوان : ( بررسی و تعمیم روابط بارش- رواناب ماهانه و سالانه به حوضه‌های فاقد آمار )

نویسندگان: ابوذر حاتمی یزد , بیژن قهرمان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیچیدگی سیستم‌های هیدرولوژیکی و کمبود و نقص اطلاعات در دسترس، تحلیل و پیش‌بینی وقایع هیدرولوژیکی را مشکل می‌سازد. نوعی نگرش موجود به تحلیل مسائل هیدرولوژی، نگرش سیستمی است. این نگرش در بررسی مسائل هیدرولوژی سعی در بررسی و توسعه روابط بین پارامتر‌های اندازه‌گیری شده چرخه هیدرولوژی داشته و باعث سادگی تحلیل وقایع هیدرولوژیک می‌شود. از این رو مورد توجه هیدرولوژیست‌ها قرار گرفته است. در این تحقیق روابط بارش- رواناب حوضه‌های دارای آمار به منظور ارائه مدل‌هایی که بتوانند رواناب حوضه‌های مشابه ولی فاقد آمار را برآورد نمایند با تکیه بر این نگرش مورد بررسی قرار ‌گرفته است. بدین منظور، مطالعه‌ای موردی بر روی دو حوضه آبریز مجاور به نام‌های نهرین و کریت در شهرستان طبس از توابع استان یزد انجام گردید. حوضه نهرین دارای آمار بوده ولی حوضه کریت فاقد هرگونه داده هواشناسی و هیدرومتری می‌باشد. وضعیت توپوگرافی و زمین شناختی دو حوضه حاکی از تشابه هیدرولوژیک دو حوضه است. بنابراین فرایند تشکیل رواناب در دو حوضه تقریباً یکسان خواهد بود. با تعیین و بازسازی دوره آماری بارندگی برای دو حوضه مذکور، ضریب جریان محاسبه شده حوضه نهرین به حوضه کریت منتقل گردید و میزان رواناب حوضه کریت بدست آمد. همچنین روابط بارش - رواناب در مقیاس ماهانه و سالانه مورد بررسی قرارگرفت ولی نتایج قابل قبولی حاصل نشد. در اقدامی دیگر تاثیر وقایع بارندگی ماهانه و سالانه زمان‌های گذشته بر روی رواناب حوضه نهرین با تهیه مدل‌های چند متغیره بررسی شد که نتایج خوبی به همراه داشت. براین اساس، مدل‌های حاصل در حوضه کریت اعمال گردید و مقادیر رواناب ماهانه و سالانه آن بدست آمد. مقایسه روش‌های ضریب جریان و مدل‌های چند متغیره نشان از دقت بالای تاثیر وقایع بارندگی زمان‌های گذشته بر روی رواناب خروجی از حوضه‌های آبریز دارد. پنج رابطه تجربی متداول در این تحقیق بررسی شد، که از این میان دو روش، یکی روش جاستین، که غالباً توسط مهندسین مشاور در ایران استفاده می‌شود، و دیگری رابطه ارائه شده توسط دپارتمان آبیاری اتراپرادش هند تا حدی به واقعیت منطقه مورد مطالعه نزدیک بودند.

کلمات کلیدی

, فرمول‌های تجربی, روابط بارش- رواناب, ضریب جریان, بارندگی, رواناب,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011383,
author = {حاتمی یزد, ابوذر and قهرمان, بیژن},
title = {بررسی و تعمیم روابط بارش- رواناب ماهانه و سالانه به حوضه‌های فاقد آمار},
journal = {علمی کشاورزی},
year = {2008},
volume = {30},
number = {4},
month = {March},
issn = {0254-3648},
pages = {1--15},
numpages = {14},
keywords = {فرمول‌های تجربی، روابط بارش- رواناب، ضریب جریان، بارندگی، رواناب، طبس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و تعمیم روابط بارش- رواناب ماهانه و سالانه به حوضه‌های فاقد آمار
%A حاتمی یزد, ابوذر
%A قهرمان, بیژن
%J علمی کشاورزی
%@ 0254-3648
%D 2008

[Download]