پژوهش های مدیریت عمومی, دوره (1), شماره (2), سال (2009-1) , صفحات (187-206)

عنوان : ( بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک در سازمان های دولتی ایران )

نویسندگان: مصطفی کاظمی , مرجان فیاضی , ملیحه میرزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این مقاله بررسی و مطالعه موانع استقرار دولت الکترونیک در سازمان های دولتی ایران است.

کلمات کلیدی

, فناوری اطلاعات, دولت الکترونیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011385,
author = {کاظمی, مصطفی and مرجان فیاضی and میرزاده, ملیحه},
title = {بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک در سازمان های دولتی ایران},
journal = {پژوهش های مدیریت عمومی},
year = {2009},
volume = {1},
number = {2},
month = {January},
issn = {2538-3418},
pages = {187--206},
numpages = {19},
keywords = {فناوری اطلاعات- دولت الکترونیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک در سازمان های دولتی ایران
%A کاظمی, مصطفی
%A مرجان فیاضی
%A میرزاده, ملیحه
%J پژوهش های مدیریت عمومی
%@ 2538-3418
%D 2009

[Download]