یازدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2009-07-12

عنوان : ( تاثیر تلقیح جدایه های مقاوم به خشکی بر سیستم تثبیت بیولوژیکی باکتری سینوریزوبیوم و عملکرد گیاه یونجه در شرایط خشکی )

نویسندگان: محبوبه ابوالحسنی زراعتکار , امیر لکزیان , احمد تاج آبادی , حمید محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر تلقیح جدایه های مقاوم به خشکی بر سیستم تثبیت بیولوژیکی باکتری سینوریزوبیوم و عملکرد گیاه یونجه در شرایط خشکی

کلمات کلیدی

سینوریزوبیوم یونجه ؛ خشکی آنزیم نیتروژناز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011390,
author = {ابوالحسنی زراعتکار, محبوبه and لکزیان, امیر and احمد تاج آبادی and حمید محمدی},
title = {تاثیر تلقیح جدایه های مقاوم به خشکی بر سیستم تثبیت بیولوژیکی باکتری سینوریزوبیوم و عملکرد گیاه یونجه در شرایط خشکی},
booktitle = {یازدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2009},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {سینوریزوبیوم یونجه ؛ خشکی آنزیم نیتروژناز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر تلقیح جدایه های مقاوم به خشکی بر سیستم تثبیت بیولوژیکی باکتری سینوریزوبیوم و عملکرد گیاه یونجه در شرایط خشکی
%A ابوالحسنی زراعتکار, محبوبه
%A لکزیان, امیر
%A احمد تاج آبادی
%A حمید محمدی
%J یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2009

[Download]