یازدهمین کنگره علوم خاک ایران , 2009-07-12

عنوان : ( جداسازی باکتریهای مقاوم به شوری و خشکی و مطالعه سازگاری جدایه ها با شرایط قلیایی )

نویسندگان: محبوبه ابوالحسنی زراعتکار , امیر لکزیان , تاج آبادی , غلامحسین حق نیا , غفاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جداسازی باکتریهای مقاوم به شوری و خشکی و مطالعه سازگاری جدایه ها با شرایط قلیایی

کلمات کلیدی

یونجه سینوریزوبیوم شوری پتانسیل آبی و واکنش خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011395,
author = {ابوالحسنی زراعتکار, محبوبه and لکزیان, امیر and تاج آبادی and حق نیا, غلامحسین and غفاری},
title = {جداسازی باکتریهای مقاوم به شوری و خشکی و مطالعه سازگاری جدایه ها با شرایط قلیایی},
booktitle = {یازدهمین کنگره علوم خاک ایران},
year = {2009},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {یونجه سینوریزوبیوم شوری پتانسیل آبی و واکنش خاک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جداسازی باکتریهای مقاوم به شوری و خشکی و مطالعه سازگاری جدایه ها با شرایط قلیایی
%A ابوالحسنی زراعتکار, محبوبه
%A لکزیان, امیر
%A تاج آبادی
%A حق نیا, غلامحسین
%A غفاری
%J یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
%D 2009

[Download]