پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی, شماره (51), سال (2009-5) , صفحات (27-50)

عنوان : ( باورهای معرفت شناختی مدیران و نگرش آنها درخصوص برنامه‌ریزی استراتژیک در آموزش‌عالی )

نویسندگان: امیرحسین کهن , بختیار شعبانی ورکی , فریبرز رحیم نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی از این پژوهش بررسی رابطه میان باورهای معرفت شناختی مدیران با نگرش آنها درخصوص برنامه‌ریزی استراتژیک است. در این مطالعه از تحقیق کمّی غیر آزمایشی آینده‌نگر تبیینی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل رؤسا ومعاونان دانشگاههای دولتی، آزاداسلامی و علوم پزشکی شمال شرق ایران است که در سال تحصیلی 87 -1386، مشغول به فعالیت بوده‌اند. از کل 82 نفر رئیس و معاونان این دانشگاهها، 54 نفر به پرسشنامه‌های مربوط پاسخ دادند. در این تحقیق به دلیل حجم محدود جامعه آماری، به جای نمونه‌گیری از روش سرشماری استفاده شده است. برای گردآوری داده‌های مربوط به باورهای معرفت شناختی از «پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر» و برای بخش برنامه‌ریزی استراتژیک از پرسشنامه «سنجش نگرش نسبت به برنامه‌ریزی استراتژیک» استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده‌های به دست آمده از تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که بین باورهای معرفت شناختی مدیران و نگرش آنها درخصوص برنامه‌ریزی استراتژیک رابطه معنی‌داری وجود دارد. بنابراین، مدیرانی که دانش را نسبی، اکتسابی و پیچیده و فرایند فراگیری آن را تدریجی تلقی می‌کنند، توجه بیشتری به برنامه‌ریزی استراتژیک از خود نشان داده‌اند.

کلمات کلیدی

, باورهای معرفت شناختی, برنامه‌ریزی استراتژیک و نظام آموزش‌عالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011398,
author = {کهن, امیرحسین and شعبانی ورکی, بختیار and رحیم نیا , فریبرز},
title = {باورهای معرفت شناختی مدیران و نگرش آنها درخصوص برنامه‌ریزی استراتژیک در آموزش‌عالی},
journal = {پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی},
year = {2009},
number = {51},
month = {May},
issn = {۱۰۲۱-۵۱۰۷},
pages = {27--50},
numpages = {23},
keywords = {باورهای معرفت شناختی، برنامه‌ریزی استراتژیک و نظام آموزش‌عالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T باورهای معرفت شناختی مدیران و نگرش آنها درخصوص برنامه‌ریزی استراتژیک در آموزش‌عالی
%A کهن, امیرحسین
%A شعبانی ورکی, بختیار
%A رحیم نیا , فریبرز
%J پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی
%@ ۱۰۲۱-۵۱۰۷
%D 2009

[Download]