اقتصاد کشاورزی و توسعه, دوره (16), شماره (64), سال (2009-2) , صفحات (83-95)

عنوان : ( برآورد ارزش خسارت ناشی از خشکسالی بر تولید گندم دیم در استان گلستان )

نویسندگان: علی دریجانی , سید صفدر حسینی , محمد قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اهمیت تولید گندم در تأمین امنیت غذایی و ضرورت آگاهی از درجه تأثیرگذاری خشکسالی بر عملکرد محصول در مدیریت خشکسالی، پژوهش حاضر با استفاده از داده های زراعی 90 نمونه از مزارع گندم استان گلستان، شبیه سازی داده ها و بهره گیری از تابع زیست - اقتصادی، کاهش عملکرد و هزینه های درون مزرعه ای (خسارت اقتصادی ) ناشی از خشکسالی را براورد کرده است. نتایج این مطالعه نشان داد که با کاهش یک درصدی رطوبت خاک، عملکرد محصول گندم کاهش جدی ( 130 کیلوگرم در هکتار ) داشته است . در مجموع ارزش افت عملکرد ناشی از خشکسالی معادل 312 هزار ریال در هکتار و 65 میلیارد ریال برای کل استان ارزیابی گردید. بر اساس یافته ها، ایجاد مرکز شبی ه سازی و پایش اقتصادی آثار خشکسالی بر بخش کشاورزی و استفاده از الگوی تولید محصول کم نهاده بر (آب) برای کاهش آثار خشکسالی بر بخش کشاورزی پیشنهاد شد.

کلمات کلیدی

, خشکسالی, خسارت, گندم دیم, دیمکاری, گلستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011399,
author = {علی دریجانی and سید صفدر حسینی and قربانی, محمد},
title = {برآورد ارزش خسارت ناشی از خشکسالی بر تولید گندم دیم در استان گلستان},
journal = {اقتصاد کشاورزی و توسعه},
year = {2009},
volume = {16},
number = {64},
month = {February},
issn = {۱۰۲۲-۴۲۱۱},
pages = {83--95},
numpages = {12},
keywords = {خشکسالی، خسارت، گندم دیم، دیمکاری، گلستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد ارزش خسارت ناشی از خشکسالی بر تولید گندم دیم در استان گلستان
%A علی دریجانی
%A سید صفدر حسینی
%A قربانی, محمد
%J اقتصاد کشاورزی و توسعه
%@ ۱۰۲۲-۴۲۱۱
%D 2009

[Download]