علوم و فنون هسته ای, شماره (47), سال (2009-8) , صفحات (7-14)

عنوان : ( بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف اورانیوم بر ویژگیهای فیزیولوژیکی و مقدار کلروفیل در گیاهان آفتابگردان و سویا )

نویسندگان: سعید باقری فام , امیر لکزیان , سید جواد احمدی , امیر فتوت , محمدفرهاد رحیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اورانیوم عنصری است رادیوآکتیو که به طور گسترده در پوستة زمین پراکنده شده است. معمولاً غلظت آن به علت فعالیت‌های انسانی در بعضی مناطق زمین به بالاتر از حد مجاز رسیده و این امر سبب آلودگی خاک‌ها و آب‌های زیرزمینی گردیده است. به منظور بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف اورانیوم 238 بر ویژگی‌های فیزیولوژیک و میزان کلروفیل گیاهان آفتابگردان و سویا مطالعه‌ای در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل (دو نوع گیاه و شش غلظت اورانیوم 0، 50، 100، 250، 500 و 1000 میلی‌گرم بر کیلوگرم) با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت. گیاهان بعد از یک دوره 40 روزه و قبل از ورود به مرحله زایشی برداشت شدند. طول ریشه و ساقه، وزن خشک ریشه و ساقه، زیست توده، سطح برگ و غلظت کلروفیل a، b و غلظت کل آن اندازه‌گیری شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که افزایش غلظت اورانیوم در خاک به طور معنی‌داری بر روی ویژگی‌های مورد مطالعه تأثیر داشت. افزایش غلظت اورانیوم سبب افزایش درجه بازدارندگی رشد ((GGI و کاهش شاخص تحمل ((TI در گیاهان سویا و آفتابگردان گردید. تولید زیست توده زیاد در غلظت‌های بالای اورانیوم نشان‌دهنده مقاومت بالاتر این گیاه به تنش سمیت اورانیوم می‌باشد.

کلمات کلیدی

, اورانیوم 238, درجه ممانعت از رشد, شاخص تحمل, گل‌های آفتابگردان, دانه‌های سویا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011410,
author = {باقری فام, سعید and لکزیان, امیر and سید جواد احمدی and فتوت, امیر and رحیمی, محمدفرهاد},
title = {بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف اورانیوم بر ویژگیهای فیزیولوژیکی و مقدار کلروفیل در گیاهان آفتابگردان و سویا},
journal = {علوم و فنون هسته ای},
year = {2009},
number = {47},
month = {August},
issn = {2676-5861},
pages = {7--14},
numpages = {7},
keywords = {اورانیوم 238، درجه ممانعت از رشد، شاخص تحمل، گل‌های آفتابگردان، دانه‌های سویا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف اورانیوم بر ویژگیهای فیزیولوژیکی و مقدار کلروفیل در گیاهان آفتابگردان و سویا
%A باقری فام, سعید
%A لکزیان, امیر
%A سید جواد احمدی
%A فتوت, امیر
%A رحیمی, محمدفرهاد
%J علوم و فنون هسته ای
%@ 2676-5861
%D 2009

[Download]