بین المللی علوم مهندسی, دوره (9), شماره (8), سال (2008-4) , صفحات (99-112)

عنوان : ( ارزیابی رفتار تیرهای بتنی تقویت شده با CFRP با کمک پردازش داده‌های مودال تجربی )

نویسندگان: ندا بقیعی , محمدرضا اصفهانی , کاظم مسلم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تغییرات ویژگی‌های وابسته به سختی سازه‌های بتنی با روش‌های معمولی به‌آسانی امکانپذیر نیست. برای این منظور نگاشت ارتعاشات سازه به کمک آزمایش مودال بهترین راهکار است. در این مقاله با پردازش داده‌های مودال تجربی، رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح ارزیابی می‎شود. این پردازش روی داده‌های آزمایشگاهی نه نمونه تیر بتنی انجام شده که شش نمونه از آن‌ها هنگامی که بار به حدود نیمی از بار نهایی رسید، با ورق‌های پلیمرهای کربنیCFRP تقویت شدند. پس از هر گام بارگذاری با آزمایش ارتعاشی در حالت آویزان، نمودارهای پاسخ‌های بسامدی(FRF) نمونه‌ها در هر یک از درجات آزادی به دست آمدند. پس از تحلیل نمودارها، بسامدهای ویژه و شکل مودها اندازه‎گیری شدند و چگونگی تغییرات آن‌ها در گام‌های خسارت مورد بحث قرار گرفتند. با معیار اطمینان مودال (MAC) تغییرات سختی نمونه‌ها نشان داده شد. در برخی از نمونه‌های تقویت شده با ورق‌های CFRP، مقدار میانگین درصد کاهش بسامدهای ویژه و افزایش شاخص 1-MAC بر پایه مود دوم ارتعاشی به ترتیب 42 و 39 درصد کمتر از مقدارهای وابسته به نمونه تقویت نشده بود. این مقدارها اثربخشی کارهای ترمیمی را نشان دادند و با مشاهدات تجربی هماهنگی داشتند.

کلمات کلیدی

, بسامد ویژه, تقویت, تیر بتنی, خسارت, شکل مود, مودال, CFRP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011414,
author = {بقیعی, ندا and اصفهانی, محمدرضا and مسلم, کاظم},
title = {ارزیابی رفتار تیرهای بتنی تقویت شده با CFRP با کمک پردازش داده‌های مودال تجربی},
journal = {بین المللی علوم مهندسی},
year = {2008},
volume = {9},
number = {8},
month = {April},
issn = {1018-7375},
pages = {99--112},
numpages = {13},
keywords = {بسامد ویژه، تقویت، تیر بتنی، خسارت، شکل مود، مودال، CFRP},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی رفتار تیرهای بتنی تقویت شده با CFRP با کمک پردازش داده‌های مودال تجربی
%A بقیعی, ندا
%A اصفهانی, محمدرضا
%A مسلم, کاظم
%J بین المللی علوم مهندسی
%@ 1018-7375
%D 2008

[Download]