دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران وجامعه ریخته گران ایران , 2008-11-18

عنوان : ( بررسی تأثیر دمای پیشگرم، میزان کرنش و نرخ سرد شدن بر اندازه دانه ی فولاد میکروآلیاژی وانادیوم دار MSV630 )

نویسندگان: ابوالفضل باباخانی , محمدرضا رجاء , سیدمحمدرضا ضیائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین تحقیق تاثیرعوامل اصلی فرایند آهنگری گرم درتولید قطعات خودرو، یعنی دمای پیشگرم، میزان کرنش و نرخ سرد شدن قطعات پس از تغییرشکل، برروی ریزساختارو اندازه دانه های آستنیت اولیه یک فولاد میکروآلیاژی وانادیوم دار (MSV630 ) مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی های انجام شده نشان داد که افزایش دمای پیشگرم باعث کاهش عدد اندازه دانه می شود که دلیل آن رشد بیشتر دانه های استنیت اولیه در دمای بالاتر می باشد. همچنین با افزایش میزان کرنش عدد اندازه دانه آستنیت اولیه بصورت بسیار جزئی افزایش یافته است . در سرعت سرد شدن (C/Sec°( 5/2 نسبت به سرعت سرد شدن (C/Sec°( 5/1 اعداداندازه دانه استنیت اولیه بالاتر می باشد. افزایش دمای پیشگرم از C°1150 به 1300 باعث رشد بیشتر دانه های آستنیت اولیه می شود. این مسئله حتی در حضور کرنش به میزان %30 و% 45 نیز وجود دارد.

کلمات کلیدی

, آهنگری , کرنش, نرخ سرد شدن, اندازه دانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011420,
author = {باباخانی, ابوالفضل and محمدرضا رجاء and ضیائی, سیدمحمدرضا},
title = {بررسی تأثیر دمای پیشگرم، میزان کرنش و نرخ سرد شدن بر اندازه دانه ی فولاد میکروآلیاژی وانادیوم دار MSV630},
booktitle = {دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران وجامعه ریخته گران ایران},
year = {2008},
location = {کرج, ايران},
keywords = {آهنگری ، کرنش، نرخ سرد شدن، اندازه دانه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر دمای پیشگرم، میزان کرنش و نرخ سرد شدن بر اندازه دانه ی فولاد میکروآلیاژی وانادیوم دار MSV630
%A باباخانی, ابوالفضل
%A محمدرضا رجاء
%A ضیائی, سیدمحمدرضا
%J دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران وجامعه ریخته گران ایران
%D 2008

[Download]