مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (9), شماره (2), سال (2009-3) , صفحات (149-165)

عنوان : ( بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر کارکرد حافظه ی عددی دانش آموزان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیری )

نویسندگان: علی غنائی چمن آباد , میرتقی گروسی فرشی , حسن عشایری , جلیل باباپور , علی مقیمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزش کاراته بر کارکرد حافظه‌ی عددی دانش‌آموزان مبتلا به اختلالات ویژه‌ی یادگیری پرداخته شده است. همه‌ی دانش‌آموزان شرکت کننده در این پژوهش از طریق مدارس مقطع ابتدائی شهر مشهد به‌علت بروز مسائلی در فرآیند آموزش رسمی ایشان به سازمان آموزش و پرورش کودکان استثنائی ارجاع شده‌اند و پژوهش‌گران با به‌کارگیری شیوه‌ی تمام‌نگر بالینی به ارزیابی اختلال در این افراد پرداخته‌اند و به‌شیوه‌ی علمی اختلالات ویژه‌ی یادگیری در این افراد محرز گردیده است. تعداد افراد 58 نفر بود که به‌طور تصادفی به دو گروه آزمایش و گروه گواه تقسیم شدند. هر دو گروه قبل از ارائه‌ی متغیر مستقل از لحاظ عملکرد حافظه‌ی عددی با به‌کارگیری آزمون حافظه‌ی عددی وکسلر مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس، گروه آزمایش طی 4 ماه، هر هفته 3 جلسه، جمعاً 48 جلسه و هر جلسه معادل 5/1 ساعت، با به‌کارگیری حداکثر60% ضربان قلب تحت تأثیر متغیر مستقل بوده‌اند. پس از اتمام دوره‌ی آموزشی، هر دو گروه از لحاظ کارکرد حافظه‌ی عددی مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته‌اند. نتایج نشان می‌دهد که بین آموزش حرکات ریتمیک کاراته و پیشرفت حافظه‌ی عددی دانش‌آموزان مبتلا به اختلالات ویژه‌ی یادگیری رابطه‌ی مثبت معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی

, واژه‌های کلیدی: اختلالات ویژه‌ی یادگیری, حرکات ریتمیک ورزش کاراته, حافظه‌ی عددی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011427,
author = {غنائی چمن آباد, علی and میرتقی گروسی فرشی and حسن عشایری and جلیل باباپور and مقیمی, علی},
title = {بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر کارکرد حافظه ی عددی دانش آموزان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیری},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2009},
volume = {9},
number = {2},
month = {March},
issn = {1608-2842},
pages = {149--165},
numpages = {16},
keywords = {واژه‌های کلیدی: اختلالات ویژه‌ی یادگیری، حرکات ریتمیک ورزش کاراته، حافظه‌ی عددی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر کارکرد حافظه ی عددی دانش آموزان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیری
%A غنائی چمن آباد, علی
%A میرتقی گروسی فرشی
%A حسن عشایری
%A جلیل باباپور
%A مقیمی, علی
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2009

[Download]