آب و خاک, دوره (22), شماره (2), سال (2008-10) , صفحات (307-318)

عنوان : ( تاثیر کم آبیاری بر عملکرد علوفه دو توده بومی گیاه شورزیست کوشیا در شرایط آبیاری با آب شور )

نویسندگان: محمدرضا سلیمانی اینانلو , محمد کافی , سیدمسعود ضیائی , جواد شباهنگ ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کوشیا گیاهی یک ساله، شورزیست و مقاوم به خشکی است که می تواند با آب شور آبیاری شده و منبع ارزشمندی از علوفه در اکوسیستم های تحت تنش شوری و خشکی تولید نماید . به منظور بررسی اثر کم آبیاری بر عملکرد علوفه دو توده بومی گیاه کوشیا تحقیقی در سال زراعی 1386 در قالب طرح کرت های خرد شده بر پایه طرح بلوک ه ای کامل تصادفی ا نجام شد . 80 و 100 درصد نیاز آبی گیاه و کر ته ای فرعی شامل دو توده بروجرد و ،60 ، کرت های اصلی شامل چهار رژیم آبیاری 40 سبزوار با سه تکرار قرارگرفتند . صفات مورد مطالعه شامل ارتفاع بوته، تعداد شاخه های جانبی، وزن تر و وزن خشک بوته، وزن بود. نتایج حاصله نشان داد که تیمارهای مختلف آبیاری تاثیر معنی (GAI) خشک ساقه، وزن خشک برگ و شاخص سطح سبز 2 31 تن / 13 تن علوفه خشک و 81 / داری بر کلیه صفات مورد مطالعه داشت و تیمار شاهد ( 100 درصد نیاز آبی گیاه ) با تولید 22 علوفه تر در هکتار از نظر کلیه صفات مورد مطالعه نسبت به تیمار های تحت تنش دارای برتری بود . توده بومی سبزوار نیز در مقایسه با توده بومی بروجرد از نظر کلیه صفات مورد مطالعه برتری داشت ولی از لحاظ وزن خشک بوته اختلاف معنی داری بین دو توده مشاهده نشد . اثر متقابل آبیاری و رقم بر صفاتی چون وزن تر بوته، وزن خشک ساقه، وزن خشک برگ و شاخص سطح سبز تفاوت معنی داری نشان دادند . ضرایب همبستگی صفات نشان داد که وزن خشک ساقه و شاخص سطح سبز به ترتیب بیشترین همبستگی را با وزن خشک و وزن تر بوته دارند . در آخر به دلیل مقاومت بالای کوشیا به خشکی وشوری و دیگر تنش های بیابانی مانند گرما، این گیاه توانایی آن را دارد تا به عنوان یک گیاه علوفه ای در این مناطق مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, کم آبیاری, کوشیا, عملکرد علوفه و آب شور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011438,
author = {سلیمانی اینانلو, محمدرضا and کافی, محمد and ضیائی, سیدمسعود and شباهنگ, جواد},
title = {تاثیر کم آبیاری بر عملکرد علوفه دو توده بومی گیاه شورزیست کوشیا در شرایط آبیاری با آب شور},
journal = {آب و خاک},
year = {2008},
volume = {22},
number = {2},
month = {October},
issn = {2008-4757},
pages = {307--318},
numpages = {11},
keywords = {کم آبیاری، کوشیا، عملکرد علوفه و آب شور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر کم آبیاری بر عملکرد علوفه دو توده بومی گیاه شورزیست کوشیا در شرایط آبیاری با آب شور
%A سلیمانی اینانلو, محمدرضا
%A کافی, محمد
%A ضیائی, سیدمسعود
%A شباهنگ, جواد
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2008

[Download]