اندیشه های نوین تربیتی, دوره (4), شماره (4), سال (2009-1) , صفحات (37-54)

عنوان : ( بررسی زمینه های اجرای طرح مدیریت مدرسه محوربراساس رسالت، مشارکت وتعهدسازمانی مدیران ومعلمان مدارس راهنمایی تحصیلی شهر مشهد )

نویسندگان: عبدالله داودی پور , محمدرضا آهنچیان , محمود سعیدی رضوانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی امکان اجرای طرح مدیریت مدرسه محور بر اساس رسالت، مشارکت و تعهد سازمانی در مدارس راهنمایی تحصیلی شهر مشهد است. در این تحقیق تعداد 160 از مدیران و معلمان از طریق نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند و به یک پرسشنامه 33 سؤالی پاسخ دادند. یافته های تحقیق نشان می دهد که میزان توجه به رسالت، میزان مشارکت و میزان تعهد سازمانی در نمونه تحقیق نسبتاً مطلوب است. به این معنی که در مجموع و بر اساس وضعیتِ سه ویژگی مورد مطالعه در مدارس، امکان اجرای طرح مدیریت مدرسه محور وجود دارد. در پایان مقاله برای ارتقاء ظرفیت مدارس پیشنهادهایی در این رابطه ارائه شده است

کلمات کلیدی

, معرفت شناسی, راهبردهای یاددهی, یادگیری, آموزش باز, آموزش از راه دور, رویکرد اثبات گرائی, رویکرد تفسیری, رویکرد انتقادی, رفتار گرائی, شناخت گرایی, ساختار گرایی, آم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011443,
author = {داودی پور, عبدالله and آهنچیان, محمدرضا and سعیدی رضوانی, محمود},
title = {بررسی زمینه های اجرای طرح مدیریت مدرسه محوربراساس رسالت، مشارکت وتعهدسازمانی مدیران ومعلمان مدارس راهنمایی تحصیلی شهر مشهد},
journal = {اندیشه های نوین تربیتی},
year = {2009},
volume = {4},
number = {4},
month = {January},
issn = {1735-448X},
pages = {37--54},
numpages = {17},
keywords = {معرفت شناسی، راهبردهای یاددهی، یادگیری، آموزش باز، آموزش از راه دور، رویکرد اثبات گرائی، رویکرد تفسیری، رویکرد انتقادی، رفتار گرائی، شناخت گرایی، ساختار گرایی، آموزش مجازی، پسامدرن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی زمینه های اجرای طرح مدیریت مدرسه محوربراساس رسالت، مشارکت وتعهدسازمانی مدیران ومعلمان مدارس راهنمایی تحصیلی شهر مشهد
%A داودی پور, عبدالله
%A آهنچیان, محمدرضا
%A سعیدی رضوانی, محمود
%J اندیشه های نوین تربیتی
%@ 1735-448X
%D 2009

[Download]