ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران , 2009-08-13

عنوان : ( خالص سازی و تعیین ویژگی های بیوشیمیایی نوع جدیدی از آمیلاز مقاوم به حرارت از باسیلوس ترموفیل جداشده از چشمه آبگرم و معدنی فردوس )

نویسندگان: احمد آسوده , جمشید خان چمنی , میلاد لگزیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این کار گزارشی از شناسایی، خالص سازی و تعیین ویژگی های نوع جدیدی از آنزیم آلفا آمیلاز از فلور میکروبی چشمه آبگرم ومعدنی فردوس است. در اولین مرحله، جداسازی و کشت باکتری و شناسایی جنس باکتری به روش های مرسوم بیوشیمیایی انجام شد. در مرحله بعد،بهینه سازی شرایط رشد برا تولید حداکثز آنزیم آمیلولتیک انجام شد. خالص سازی آنزیم با کمک کروماتوگرافی Q-Sepharose انجام شد که در پایان میزان خالص سازی به 27 برابر محیط کشت رسید. بررسی های بیوشیمیایی نشان داد که آنزیم آمیلاز جدا شده دارای وزن مولکولی 54کیلودالتون است که در pH بین 5/3 تا 7 پایدار است. pHبهینه آنزیم در 5/4 است. از این رو یک آنزیم اسیدوفیل است. این آنزیم دارای بیشترین فعالیت در دمای 70 درجه سانتی گراد است. در دمای75 درجه سانتی گراد پس از 1 ساعت تا 75 درصد فعالیت خود را حفظ می کند. اثر یون های فلزی بر فعالیت آنزیم نشان داد که فعالیت آنزیم تحت تاثیر یون فلزی مختلف از جمله کلیسم قرار ندارد. نتایج طیف سنجی با CD نشان داد که انکوبه کردن آنزیم در دمای75 درجه سانتی گراد بمدت 45 دقیقه تاثیر چندانی در عناصر ساختار دوم ـن ندارد.. آنالیز محصولات هیدرولیزی با TLC نشان داد که محصول هضم اصلی نشاسته توسط آنزیم پس از 24 ساعت را بطور عمده گلوکز و مالتوز تشکیل می دهد. باوجود ویژگی فوق در این آنزیم، پیشنهاد می شود که احتمالا، بتوان از آن در صنایع غذایی و از جمله صنعت نشاسته استفاده کرد.

کلمات کلیدی

, آمیلاز, ترموفیل, فردوس, چشمه آبگرم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1011444,
author = {آسوده, احمد and جمشید خان چمنی and لگزیان, میلاد},
title = {خالص سازی و تعیین ویژگی های بیوشیمیایی نوع جدیدی از آمیلاز مقاوم به حرارت از باسیلوس ترموفیل جداشده از چشمه آبگرم و معدنی فردوس},
booktitle = {ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران},
year = {2009},
location = {تهران سالن همایش های برج میلاد, ايران},
keywords = {آمیلاز، ترموفیل، فردوس، چشمه آبگرم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T خالص سازی و تعیین ویژگی های بیوشیمیایی نوع جدیدی از آمیلاز مقاوم به حرارت از باسیلوس ترموفیل جداشده از چشمه آبگرم و معدنی فردوس
%A آسوده, احمد
%A جمشید خان چمنی
%A لگزیان, میلاد
%J ششمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
%D 2009

[Download]