اندیشه دینی, دوره (29), شماره (4), سال (2009-3) , صفحات (21-40)

عنوان : ( اینهمانی شخصی )

نویسندگان: سیدمرتضی حسینی , وحیده فخار نوغانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جاودانگی و زندگی فردی پس از مرگ مبتنی بر برخی از مسائل فلسفی مانند مساله اثبات اینهمانی و حفظ هویت شخصی در همه مراتب وجودی است. اهمیت مساله اینهمانی شخصی تا بدانجاست که عدم اثبات آن به نوعی زندگی فردی پس از مرگ را دچار ابهاماتی خواهد ساخت. در این نوشتار با طرح ارکان اصلی مساله اینهمانی، شبهات منکران، معیارهای متفاوت اینهمانی، دیدگاه ملاک بدنی، ملاک محفوظات، ملاک نفس و ملاک تشخص وجودی مورد برسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, اینهمانی شخصی, هویت شخصی, تشخص, ملاک بدنی, ملاک محفوظات, ملاک نفس, ملاک تشخص وجودی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011449,
author = {حسینی, سیدمرتضی and فخار نوغانی, وحیده},
title = {اینهمانی شخصی},
journal = {اندیشه دینی},
year = {2009},
volume = {29},
number = {4},
month = {March},
issn = {2251-6123},
pages = {21--40},
numpages = {19},
keywords = {اینهمانی شخصی، هویت شخصی، تشخص، ملاک بدنی، ملاک محفوظات، ملاک نفس، ملاک تشخص وجودی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اینهمانی شخصی
%A حسینی, سیدمرتضی
%A فخار نوغانی, وحیده
%J اندیشه دینی
%@ 2251-6123
%D 2009

[Download]