مطالعات تربیتی و روانشناسی, دوره (10), شماره (1), سال (2009-8) , صفحات (147-170)

عنوان : ( بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون از نظر اعضاء هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , مسعود علیزاده بقال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی از انجام این تحقیق شناسایی ابعاد و شاخص های مؤثر بر فرهنگ سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهد می باشد. بدین منظور از مدل دنیسون که مدلی نسبتاً جدید و کامل است استفاده شده است. این مدل دارای چهار بعد اصلی انطباق پذیری، درگیر شدن در کار، رسالت و سازگاری می باشد که برای ارزیابی هر بعد اصلی سه شاخص تعریف شده است. داده های مربوط به مؤلفه های فرهنگ سازمانی بصورت پیمایشی توسط پرسشنامه از اعضای هیأت علمی دانشگاه جمع آوری گردیده است. پایایی مربوط به ابزار سنجش با آلفای کرونباخ 90/0 محاسبه شد و با استفاده از فرمول کوکران نمونه ای به تعداد 101 نفر تعیین شد. تحلیل های حاصل از یافته های تحقیق این نتیجه را محقق ساخت که بعد انطباق پذیری بیشترین و بعد درگیر شدن در کار و بعد سازگاری کمترین امتیاز را به دست آورده اند. و همچنین در بین شاخص های دوازده گانه شاخص های تغییر پذیری و چشم انداز در حد بالائی قرار گرفته اند و برخی شاخص ها مانند هماهنگی و تیم سازی کمترین امتیاز را بدست آورده که نیازمند بهبود می باشند. از روش آنالیز واریانس چند متغیره جهت مقایسه چهار بعد با یکدیگر و دوازده شاخص با همدیگر استفاده شد که مشخص شد ابعاد و شاخص ها با همدیگر تفاوتشان معنی دار است. و همچنین نتایج تحلیل عاملی نشان داد که از منظر پاسخ دهندگان چشم انداز بیشترین تأثیر را بر روی فرهنگ سازمانی می گذارد.

کلمات کلیدی

, فرهنگ سازمانی, مدل دنیسون, انطباق پذیری, درگیر شدن در کار, رسالت, سازگاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011464,
author = {رحیم نیا , فریبرز and علیزاده بقال, مسعود},
title = {بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون از نظر اعضاء هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {مطالعات تربیتی و روانشناسی},
year = {2009},
volume = {10},
number = {1},
month = {August},
issn = {1608-2842},
pages = {147--170},
numpages = {23},
keywords = {فرهنگ سازمانی، مدل دنیسون، انطباق پذیری، درگیر شدن در کار، رسالت، سازگاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون از نظر اعضاء هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
%A رحیم نیا , فریبرز
%A علیزاده بقال, مسعود
%J مطالعات تربیتی و روانشناسی
%@ 1608-2842
%D 2009

[Download]