نامه فرهنگستان, دوره (10), شماره (2), سال (2008-9) , صفحات (25-43)

عنوان : ( طلیعه ی شعر زهد در زبان فارسی )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی , مهدی پرهام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله پس از بر رسی پیشینة زهد در ز بان و فرهنگ فارسی و عربی، به زمینه های زهد در شعر پیشگامان زهد سرایی در ادب فارسی از قبیل رودکی، کسایی، ناصر خسرو و سنایی پرداخته شده است

کلمات کلیدی

, شعر فارسی, زهدیات, رودکی, ناصر خسرو, سنایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011497,
author = {یاحقی, محمدجعفر and مهدی پرهام},
title = {طلیعه ی شعر زهد در زبان فارسی},
journal = {نامه فرهنگستان},
year = {2008},
volume = {10},
number = {2},
month = {September},
issn = {1025-0832},
pages = {25--43},
numpages = {18},
keywords = {شعر فارسی، زهدیات، رودکی، ناصر خسرو، سنایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طلیعه ی شعر زهد در زبان فارسی
%A یاحقی, محمدجعفر
%A مهدی پرهام
%J نامه فرهنگستان
%@ 1025-0832
%D 2008

[Download]