پژوهش در علوم ورزشی, شماره (22), سال (2009-6) , صفحات (97-116)

عنوان : ( ارائه مدل رگرسیونی جو سازمانی و کارآفرینی سازمانی دانشکده های تربیت بدنی کشور )

نویسندگان: مهدی طالب پور , اکبر معرفتی , جواد غلامیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش تحلیل روابط بین جو سازمانی و کارآفرینی سازمانی حوزه مدیریتی دانشکده های تربیت بدنی کشور و تعیین مدل رگرسیونی متناسل با آن می باشد.

کلمات کلیدی

, جو سازمانی, کارآفرینی سازمانی, دانشکده تربیت بدنی, حوزه مدیریتی, مدل رگرسیونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1011498,
author = {طالب پور, مهدی and معرفتی, اکبر and غلامیان, جواد},
title = {ارائه مدل رگرسیونی جو سازمانی و کارآفرینی سازمانی دانشکده های تربیت بدنی کشور},
journal = {پژوهش در علوم ورزشی},
year = {2009},
number = {22},
month = {June},
issn = {1735-7314},
pages = {97--116},
numpages = {19},
keywords = {جو سازمانی- کارآفرینی سازمانی- دانشکده تربیت بدنی- حوزه مدیریتی- مدل رگرسیونی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائه مدل رگرسیونی جو سازمانی و کارآفرینی سازمانی دانشکده های تربیت بدنی کشور
%A طالب پور, مهدی
%A معرفتی, اکبر
%A غلامیان, جواد
%J پژوهش در علوم ورزشی
%@ 1735-7314
%D 2009

[Download]